Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-21
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Rafała Kozłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 stycznia 2018 r. na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

Informacja o powołanym członku Zarządu:

Rafał Kozłowski
Rafał Kozłowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPH-PBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za projekt związany z organizacją PKO Banku Hipotecznego, którego Prezesem Zarządu był od października 2014r.
W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów.
Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie bankowości hipotecznej, ryzyka finansowego, controllingu oraz rachunkowości i sprawozdawczości.


Rafał Kozłowski oświadczył, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku;
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 50/2017 - Appointment of a member of PKO Bank Polski S.A. Management BoardLegal grounds: Paragraph 5.1.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state The report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 21 December 2017 the Supervisory Board of the Bank appointed Mr. Rafał Kozłowski for the position of the Vice-President of the Bank’s Management Board as of 1 January 2018 for the current joint term of office of the Bank’s Management Board.Information about appointed member of the Management Board:Rafał KozłowskiRafał Kozłowski is a graduate of the Warsaw School of Economics in Quantitative Methods and Information Systems, as well as the University of Warsaw and University of Illinois, where he received an MBA in 2008. Mr Kozłowski has worked with the banking sector since 1995, holding managerial positions in Powszechny Bank Kredytowy, Bank BPH-PBK, Bank Pekao SA and PKO Bank Polski. He also held the position of financial director and management board member in the Amsterdam-based Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V., where he managed an international holding of 160 companies in Poland, Lithuania and the UK. Since 2012 Mr Kozłowski has been with PKO Bank Polski, where his duties have included the establishment of PKO Bank Hipoteczny, of which he was the President of the Management Board since the October 2014.During his career, he has worked on building banking strategies and budgets, and monitoring their implementation; preparation of financial analysis and stock-exchange statements; and preparing public offerings and acquisitions of foreign entities.Mr. Kozłowski is a leading specialist in the area of mortgage banking, financial risk, controlling, audit and reporting.Rafał Kozłowski declared that:- he doesn’t conduct any business competitive to the business of the Bank;- he doesn’t participate in any business competitive in respect of the Bank as a partner in a partnership;- he is not a member of a body of a company competing with the Bank, - he is not a member of any other body of legal person competing with the Bank;- he is not registered in the Register of Insolvent Debtors.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-21 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl