Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 37/2017 – Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 21 września 2017 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Adama Marciniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 października 2017 r. na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku.

Informacja o powołanym członku Zarządu:

Adam Marciniak

Adam Marciniak jest związany z PKO Bankiem Polskim od 2011 roku. Jako Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji odpowiedzialny za zarządzanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. W latach 2011 – 2014 jako wiceprezes Inteligo Financial Services SA odpowiadał także za rozwój systemów informatycznych, reorganizację, optymalizację i inkorporację spółki do struktur Banku. Wcześniej pracował w banku Pekao SA jako Dyrektor Operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi oraz Dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Jest członkiem prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz ekspertem Zespołu zadaniowego ds. oceny projektów informatycznych przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Zasiada w radach nadzorczych PKO Banku Hipotecznego SA i PKO BP Finat Sp. z o.o. Laureat licznych branżowych nagród i wyróżnień, m.in. tytułu Ambasadora Gospodarki Elektronicznej na X Kongresie Gospodarki Elektronicznej, Medalu Mikołaja Kopernika przyznanego przez Związek Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego oraz nagrody specjalnej „Innowator rynku bankowego 2015 roku” w rankingu „50 największych banków w Polsce”. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.


Adam Marciniak oświadczył, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku;
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 37/2017 - Appointment of a member of PKO Bank Polski S.A. Management BoardLegal grounds: Paragraph 5.1.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state The report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 21 September 2017 the Supervisory Board of the Bank appointed Mr. Adam Marciniak for the position of the Vice-President of the Bank’s Management Board as of 1 October 2017 for the current joint term of office of the Bank’s Management Board.Information about appointed member of the Management Board:Adam Marciniak Adam Marciniak has been connected with PKO Bank Polski since 2011. As the head of the Application Development and Maintenance Division responsible for the management, development and maintenance of the information processing systems, he successfully organized the operation of the IT organization, focussing on the efficiency of processes, cost optimization and a dynamic business growth. From 2011 to 2014, acting as a Vice President of Inteligo Financial Services SA, he was also responsible for the development of the information processing systems, optimisation and incorporation of the subsidiary into Bank’s organization. Earlier, he had worked for Pekao SA as the Operating Manager of the Electronic Channels Development and Management Office and the head of the IT Department in the Central Brokerage House of Pekao SA. Mr. Marciniak is a member of the Presidency of the Electronic Banking Council of the Polish Bank Association, the IT Architecture Council of the Government’s Digitization Committee and an expert in the Task Force for the evaluation of IT projects of the Government’s Digitization Committee. He is a member of the supervisory board of PKO Bank Hipoteczny SA and PKO BP Finat Sp. z o.o. He has won numerous industry awards and accolades, is a holder of the title of the Ambassador for the Electronic Economy at the 10th Congress of Electronic Economy, winner of the Nicholas Copernicus Medal awarded by the Polish Bank Association for special merits in the construction and development of the banking sector and a special title of “Banking Market Innovator 2015” within the Top 50 Banks in Poland ranking. A graduate of the Military Technical Academy in Warsaw and the Warsaw University of Technology.Adam Marciniak declared that:- he doesn’t conduct any business competitive to the business of the Bank;- he doesn’t participate in any business competitive in respect of the Bank as a partner in a partnership;- he is not a member of a body of a company competing with the Bank, - he is not a member of any other body of legal person competing with the Bank;- he is not registered in the Register of Insolvent Debtors.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-21 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl