REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

PKOBP (PKO BP SA): Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A.

2022-08-08 18:24
publikacja
2022-08-08 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 18/2022 – Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 8 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”).

Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach:
1) kwota Programu EMTN: maksymalnie 4.000.000.000 EUR,
2) w ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku,
3) format Programu EMTN: Regulacja S,
4) Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym, poza USA, rynku wybranym przez Bank,
5) Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme,
6) Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Programu EMTN,
7) Bank wystąpi o przyznanie Programowi EMTN oceny ratingowej przez agencję ratingową Moody’s.

Bank zdecydował również o zamknięciu programu emisji euroobligacji EMTN, ustanowionego w 2017 roku, o którym informował w raporcie nr 17/2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 18/2022 – Adopting the resolution on the establishment of the
EMTN Programme by PKO Bank Polski S.A.

Legal basis:

Article 17.1 MAR Regulation – confidential information

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) hereby informs
that on 8 August 2022 it adopted a resolution on the establishment of
the eurobonds issuance programme by the Bank as the issuer (Euro Medium
Term Notes programme - the “EMTN Programme”).

The EMTN Programme shall be established on the following terms:


1) the EMTN Programme amount: maximum EUR 4,000,000,000,


2) under the EMTN Programme it will be possible to issue unsecured
eurobonds in any currency, including such, the liabilities of which may
be included in the Bank's eligible liabilities or in the Bank's own
funds,


3) the EMTN Programme shall be established under the Regulation S,


4) the Bank may apply for admission of individual series of eurobonds to
trading on a regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange,
the Warsaw Stock Exchange or another market selected by the Bank
(excluding USA),


5) the eurobonds will be registered in the International Central
Securities Depository (ICSD) operated by Euroclear Bank SA/NV or
Clearstream Banking société anonyme,


6) the Bank shall apply to the Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) in Luxembourg for approval of the prospectus for the
EMTN Programme,


7) the Bank will apply for a rating to be given to the EMTN Programme by
the Moody's credit rating agency.

The Bank also decided to close the EMTN Programme, established in 2017,
about which it informed in the report No. 17/2017.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki