REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

2020-10-20 19:57
publikacja
2020-10-20 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 32/2020 – Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Bank Polskiego S.A. ("Bank") informuje, iż 20 października 2020 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") w sprawie zmiany wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities), o którym Bank informował w raporcie bieżącym 18/2019 z 6 listopada 2019 r.

BFG określił docelowy wymóg MREL na poziomie skonsolidowanym odpowiadający 12,65% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem ("TLOF"), co stanowiło 20,12% kwoty ekspozycji na ryzyko ("TRE") wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Docelowy wymóg MREL na poziomie jednostkowym wynosi 12,07% TLOF, co stanowiło 20,19% TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Powyższe poziomy będą obowiązywały Bank od 1 stycznia 2024 roku.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów. Na poziomie skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 10,06%, 11,35% i 12,65%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 15,99%, 18,06% i 20,12%. Na poziomie jednostkowym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wysokość MREL w relacji do TLOF wynosi: 9,59%, 10,83% oraz 12,07%, co w relacji do TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku stanowiło odpowiednio: 16,05%, 18,12% oraz 20,19%.

Jednocześnie BFG poinformował, że w cyklu planistycznym 2021 Fundusz będzie wyznaczał MREL w oparciu o nową metodykę, która będzie wynikała z przyjętych w 2019 roku dyrektyw BRRD i CRD IV oraz rozporządzenia CRR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 32/2020 – Letter of the Bank Guarantee Fund on determining
the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)
for PKO Bank Polski S.A.


Legal basis:


Article 17. 1 of the MAR Regulation

Report content:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informs that on
October 20, 2020, the Bank received a letter from the Bank Guarantee
Fund ("BFG") regarding the change in the minimum level of own funds and
eligible liabilities subject to write down or conversion ("MREL", the
minimum requirement for own funds and eligible liabilities), about which
the Bank announced in the current report 18/2019 of November 6, 2019.

The BFG set the target MREL requirement at the consolidated level
corresponding to 12.65% of total liabilities and own funds ("TLOF"),
which accounted for 20.12% of the total risk exposure amount ("TRE") as
at December 31, 2019. The target MREL requirement at the standalone
level is 12.07% of TLOF, which was 20.19% of TRE as of December 31,
2019. The above levels will apply to the Bank from January 1, 2024.

The BFG set a path to meet the above-mentioned requirements. At the
consolidated level as at December 31, 2021, December 31, 2022 and
December 31, 2023, the MREL in relation to TLOF is: 10.06%, 11.35% and
12.65%, which in relation to TRE as of December 31, 2019 amounted to
15.99%, 18.06% and 20.12%, respectively. At the standalone level, as at
December 31, 2021, December 31, 2022 and December 31, 2023, the MREL in
relation to TLOF is: 9.59%, 10.83% and 12.07%, which in relation to TRE
as of December 31, 2019 amounted to 16.05%, 18.12% and 20.19%
respectively.

At the same time, the BFG informed that in the 2021 planning cycle, the
Fund will determine MREL based on a new methodology, which will base on
the BRRD and CRD IV directives and the CRR regulation adopted in 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-20 Marcin Jabłczyński Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki