Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 10/2019 – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego SA („Bank”) informuje, że 6 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Janusza Ostaszewskiego.

Ponadto ZWZ na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Dariusza Górskiego.


Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej:

Dariusz Górski (ur. w 1968 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, analizy finansowej oraz zarządzania, m.in. kurs na doradcę inwestycyjnego oraz finanse przedsiębiorstw (stypendium Erasmus University w Rotterdamie).
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako analityk finansowy w Caresbac Polska S.A., jednej z pierwszych na polskim rynku firmie venture-capital. W latach 1993-1996 pracował w Business Management & Finance S.A. jako analityk finansowy, a od roku 1995 jako szef projektów z obszaru doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, prywatyzacji oraz restrukturyzacji. W roku 1996 rozpoczął pracę w Robert Fleming & Co (w 2000 roku przejęty przez Chase Manhattan Bank) jako analityk akcji specjalizujący się początkowo w sektorach spożywczym, przemysłowym oraz IT. Od 1998 roku analityk sektora bankowego w Europie Centralnej. W roku 2001 rozpoczął pracę w ING Securities jaki analityk akcji pokrywający całościowo rynek polski ze specjalizacją w sektorach banki, spółki, surowce oraz sektor paliwowy. Od 2004 roku w Deutsche Bank Securities jako szef analiz rynku akcji na region Europy Centralnej odpowiedzialny za całościowy produkt oraz sektor bankowy. W 2008 roku objął stanowisko stratega portfela akcyjnego w Opera TFI. W latach 2009-2011 szef działu analiz polskiego rynku akcji w Wood & Co odpowiedzialny za sektor finansowy, media oraz strategię dla rynku akcji. Od 2011 roku zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) początkowo jako starszy analityk, zastępca Kierownika Zespołu Analiz, a od 2015 roku Dyrektor Departamentu Analiz Giełdowych odpowiedzialny za nadzór oraz produkty zespołu, analizę sektora finansowego, a także strategię dla rynku akcji.
Zawodowe osiągnięcia pana Dariusza Górskiego obejmują między innymi szereg wysokich pozycji w międzynarodowych oraz krajowych rankingach inwestorskich. W 2004 zespół analityków ING Securities w Warszawie zdobył 3 miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine, a w 2003 pierwsze miejsce w tym samym rankingu. W 2007 zespół DB Securities zajął pierwsze miejsce w rankingu Thomson Extel w kategorii rynek węgierski/czeski oraz drugie w kategorii rynek polski a zespół bankowy pierwsze w kategorii EMEA Financials. W 2006 polski zespół DB Securities zajął trzecie miejsce 3 w rankingu Institutional Investor Magazine (2005: miejsce czwarte) a zespół analityków bankowych DB miejsce drugie (2005: trzecie). W rankingach analityków GG Parkiet zajmował czołowe miejsca – sektor bankowy miejsca 2/3/3 odpowiednio w latach 2017/16/15 oraz strategia rynkowa miejsca 5/2 w latach 2017/16.

Ponadto Bank informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej;
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 10/2019 – Dismissal and appointment of Supervisory Board
members by the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. on 6 May
2019Legal grounds:§ 5 point 4 and point 5 of the
Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and on the
conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member stateThe report:The Management Board
of PKO Bank Polski SA (“Bank”) hereby informs that on 6 May 2019,
pursuant to Art. 385 §1 of the Commercial Companies Code, the Bank’s
Annual General Meeting (“AGM”) dismissed the member of the Bank’s
Supervisory Board - Mr Janusz Ostaszewski.Additionally the AGM -
pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code – appointed Mr
Dariusz Górski as a member of the Bank’s Supervisory Board.The
following information about the appointed Supervisory Board member:Dariusz
Górski (born 1968) graduated from the Warsaw School of Economics. During
his professional career he participated in many courses/trainings in
finance, financial analysis or management, including investment advisor
course or corporate finance scholarship at the Erasmus University in
Rotterdam.He started his professional career in 1992 as a financial
analyst at Caresbac-Polska, one of the first venture capital funds in
Poland. In 1993-1996 he worked as a financial analyst at Business
Management and Finance S.A. and since 1995 as a project manager and was
involved in numerous strategic advisory, m&a, privatization and
restructuring projects. In 1996 he moved to Robert Fleming & Co as an
equity analyst covering companies from food/beverage sectors,
subsequently extending coverage onto industrials, IT stocks and banks.
Since 1998, a banking analyst for Poland and subsequently EMEA (covering
Polish, Czech and Hungarian) banks. Since 2001 at ING Securities
covering Polish market overall with a primary coverage of Polish banks,
commodity and O&G names. Head of CEE research at Deutsche Bank
Securities in Warsaw since 2004, responsible for the research team
covering Central European equities while covering CEE banks. In 2008, he
assumed a position of equity portfolio strategist at Opera TFI.
Subsequently (2009-11) a head of Polish research at Wood & Co, covering
CEE media, CEE banks and Poland’s other financials and responsible for
Polish equity strategy products. At BZ WBK Brokerage (renamed to
Santander Brokerage in 2018) initially as a senior analyst, then deputy
head of research and since 2015 a director of equity research department
responsible for managing the team and team products, analysis of the
financial sector and equity strategy.Key accomplishments during his
professional career include high rankings in institutional investor
surveys. ING’s Polish equity team was rated as the best Polish research
in 2003 by Institutional Investor Magazine (II) and # 3 in 2004. DB’s
Polish team ranked #3 (up from #4) by II in 2006, while DB’s EMEA
banking team ranked # 2 (up from # 3). In 2007, Thomson Extel survey, DB
Team ranked # 1 in Hungary/Czech Republic, # 2 in Poland and # 1 in EMEA
Financials. Top rated in the annual Parkiet (investor daily) rankings -
banking analyst #2/3/3 in 2017/16/15 respectively and equity strategist
#5/2 in 2017/16.Moreover, the Bank hereby informs that the new
member of the Supervisory Board – Mr Dariusz Górski, declared that:-
he doesn’t conduct any business competitive to the business of the Bank;-
he doesn’t participate in any business competitive in respect of the
Bank as a partner in a civil-law partnerships, a partnership or a
capital company;- he is not a member of any other governing body of
legal person competing with the Bank;- he is not registered in the
Register of Insolvent Debtors.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-06 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.