REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): Nabycie od Skarbu Państwa akcji spółki PKN ORLEN S.A.

2022-09-30 01:48
publikacja
2022-09-30 01:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Nabycie od Skarbu Państwa akcji spółki PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport Nr 24/2022- Nabycie od Skarbu Państwa akcji spółki PKN ORLEN S.A.


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna


Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 23/2022, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), niniejszym informuje, że 29 września 2022 r. zawarł ze Skarbem Państwa umowę nabycia akcji spółki PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”).

Na mocy tej umowy Bank nabywa 14.161.080 szt. akcji na okaziciela PKN ORLEN od Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych za cenę równą iloczynowi liczby akcji i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN ORLEN na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu zawarcia umowy pomniejszoną o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych.


Rozliczenie transakcji pakietowej nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym po zawarciu Umowy.

Jednocześnie Bank zawrze transakcję typu swap zabezpieczającą ryzyko ekonomiczne transakcji nabycia akcji.

Informację o zawarciu transakcji typu swap Bank przekaże odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 24/2022 – Acquisition of the shares of PKN ORLEN S.A. from
the State Treasury

Legal basis:

Article 17.1 of MAR – inside information

The report:

With reference to the report No. 23/2022, the Management Board of PKO
Bank Polski S.A. ("Bank") hereby informs that on 29th September 2022
Bank concluded with the State Treasury agreement for the purchase of
shares in PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN").

Agreement provides that the Bank acquires 14,161,080 PKN ORLEN bearer
shares from the State Treasury – Minister of State Assets for a price
equal to the result of the multiplication of the number of shares and
the price of one share in accordance with the closing price of PKN ORLEN
shares on the main market of the Warsaw Stock Exchange on the date of
conclusion of the agreement decreased by the discount determined on
market terms.

The block transaction shall be cleared no later than on the first
business day following the conclusion of the agreement.

In the same time, the Bank shall conclude a swap transaction hedging the
economic risk of the share purchase transaction.

The Bank shall inform on concluding the swap transaction in a separate
report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2022-09-30 Marcin Eckert Wiceprezes Zarządu Banku
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki