PKOBP (PKO BP SA): Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

2019-11-08 14:20
publikacja
2019-11-08 14:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 19/2019 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 8 listopada 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w której KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości.
KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,40 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,30 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna.
Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,47 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,35 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 28/2018.
Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 19/2019 – Polish Financial Supervision Authority decision
imposing on PKO Bank Polski S.A. the amount of an additional capital
requirementLegal basis:Article 17.1 MAR RegulationContents
of the Report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A.
(“Bank”) reports that on 8 November 2019 received the decision of the
Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) concerning imposing on
the Bank the amount of an additional capital requirement over the amount
calculated in accordance with the appropriate legal provisions, in lower
than previously established amount.The PFSA imposed on the Bank the
additional capital requirement covering the risk of the foreign currency
mortgage loans for households at standalone level at amount 0.40 p.p.,
over the amount of total capital ratio. The amount of the required total
capital ratio is described in the article 92 item 1 letter c of the
regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the
Council on prudential requirements for credit institutions
(“Regulation”). The additional capital requirement should be covered at
least in 75% by Tier 1 funds, equivalent to own funds requirement of
0.30 p.p. over the amount of Tier 1 funds, calculated in accordance with
article 92 item 1 letter b of the Regulation.Based on the Banking
Law, the PFSA decision is final and immediately in force.Until
receiving the above-mentioned decision, the Bank was obliged by the PFSA
to maintain own funds for the coverage of additional capital requirement
covering the risk of the above-mentioned mortgage loans at the level of
0.47 p.p., which consisted of at least 75% of Tier 1 capital (equivalent
to 0.35 p.p.). The Bank informed about this fact in the report No.
28/2018.The Bank fulfills the PFSA requirement related to the
minimum capital adequacy ratios on both the standalone and consolidated
levels.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Marcin Jabłczyński Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich - pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki