REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PKOBP (PKO BP SA): Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

2021-11-25 16:59
publikacja
2021-11-25 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 42/2021 – Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 listopada 2021 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w której KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości.

KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,11 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,08 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna.

Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,24 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,18 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 35/2020.

Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 42/2021 – Polish Financial Supervision Authority’s decision
on the level of an additional capital requirement imposed on PKO Bank
Polski S.A. Group


Legal basis:


Article 17.1 MAR Regulation


the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) informs that on
the 25 of November 2021 it received a decision from the Polish Financial
Supervision Authority (“PFSA”) concerning the additional capital
requirement imposed on the Bank’s Group, i.e. in addition to the amount
calculated in accordance with the appropriate legal provisions. The
additional capital requirement was lower than previously established by
the Bank’s Group.


The additional capital requirement imposed by PFSA on the Bank’s Group
covers the risk of foreign currency mortgage loans for households and
equals to 0.11 p.p. over total capital ratio. The required level of
total capital ratio is described in the article 92 item 1 letter c of
the regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the
Council on prudential requirements for credit institutions
(“Regulation”). The additional capital requirement should be at least in
75% covered by Tier 1 funds, which is equivalent to the own-funds
requirement of 0.08 p.p. over the amount of Tier 1 funds, calculated in
accordance with the article 92 item 1 letter b of the Regulation.


Based on the Banking Law, the PFSA’s decision is final and enters into
force immediately.


Before receiving the decision, the Bank was obliged by the PFSA to
maintain own funds for the coverage of the additional capital
requirement related to the risk of the above-mentioned mortgage loans at
the level of 0.24 p.p. for the Bank’s Group, consisting of at least 75%
of Tier 1 capital (equivalent to 0.18 p.p.). The Bank provided this
information in the Report No. 35/2020.


The Bank fulfills the PFSA’s requirement for the minimum capital
adequacy ratios on both standalone and consolidated levels.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-25 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki