REKLAMA

PKO BANK POLSKI S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PKO Banku Polskiego S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

2023-01-09 11:37
publikacja
2023-01-09 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_PTE_Allianz_Polska_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_of_PTE_Allianz_Polska_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PKO Banku Polskiego S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Raport nr 1/2023 – Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PKO Banku Polskiego S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie, otrzymane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”), informujące, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki PKO Bank Polski S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%. Zgodnie z zawiadomieniem, łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Banku wynosi 8,53%.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A.pdfZawiadomienie PTE Allianz Polska S.A.pdf Zawiadomienie przekazane przez PTE Allianz Polska S.A.
Notice_of_PTE_Allianz_Polska_S.A.pdfNotice_of_PTE_Allianz_Polska_S.A.pdf Notice submitted by PTE Allianz Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 1/2023 – Change in the percentage of the total number of
votes in PKO Bank Polski S.A. – holdings increased above 5% of the total
number of votes

Legal basis:


art. 70 point 1 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offering,
Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to
Organized Trading, and Public Companies

the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the “Bank”) presents an
attached notice submitted to the Bank by Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”), which
informed that as a result of a merger with Aviva Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna who managed Drugi Allianz
Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), conducted on 30
December 2022 on the base of art. 67 of the Act of August 28, 1997 on
the organization and operation of pension funds and art. 492 § 1 point 1
of the Code of Commercial Companies, the share in the Bank share capital
and total number of votes hold jointly by the funds managed by PTE
Allianz Polska S.A., i.e. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny,
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny and Drugi Allianz Polska
Otwarty Fundusz Emerytalny increased above 5%. According to the above
notice, joint share of Allianz OFE, Allianz DFE and Drugi Allianz OFE,
managed by PTE Allianz Polska S.A. in the Bank’s share capital and total
number of votes amounts to 8.53%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki