REKLAMA

PKO BANK POLSKI S.A.: Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla PKO Banku Polskiego S.A.

2022-12-27 13:33
publikacja
2022-12-27 13:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-27
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 42/2022 – Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 grudnia 2022 r. otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) ograniczenia ryzyka występującego w działalności Banku poprzez utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 0,72 p.p. na poziomie jednostkowym oraz 0,66 p.p. na poziomie skonsolidowanym ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Decyzja KNF jest efektem procesu oceny nadzorczej Banku, w którym wrażliwość Banku na ewentualną materializację scenariuszy stresowych wpływających na poziom funduszy własnych oraz ekspozycji na ryzyko oceniono jako niską.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 42/2022 – Polish Financial Supervision Authority’s
recommendation on the level of an additional capital requirement (P2G)
imposed on PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Article 17.1 MAR
Regulationthe Report:The Management Board of PKO Bank Polski
S.A. (“Bank”) informs that on the 27 of December 2022 it received a
recommendation from the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”)
to limit the risk occurring in the Bank's operations by maintaining own
funds to cover the additional capital add-on in order to absorb
potential losses resulting from the occurrence of stress conditions
(P2G). It was set at 0.72 p.p. at the standalone basis and 0.66 p.p. at
consolidated one above the level of total capital ratio described in the
article 92 item 1 letter c of the regulation (EU) No. 575/2013 of the
European Parliament and of the Council on prudential requirements for
credit institutions increased by the additional own funds requirement
referred to in Article 138(2)(2) of the Banking Law and by the combined
buffer requirement referred to in Article 55(4) of the Act on macro
prudential oversight.The additional capital requirement should
be made up of Tier 1 funds only.The PFSA's decision is the
result of the Bank’s supervisory assessment process, in which the Bank's
sensitivity to the possible materialization of stress scenarios
affecting the level of own funds and risk exposure was assessed as low.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-27 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki