REKLAMA
WEBINAR

PKO BANK POLSKI S.A.: Przeprowadzenie emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

2023-01-25 21:02
publikacja
2023-01-25 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 3/2023 – Przeprowadzenie emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 25 stycznia 2023 r. zakończył subskrypcję trzyletnich obligacji uprzywilejowanych „senior preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 20 grudnia 2022 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.
3. data przydziału papierów wartościowych: 25 stycznia 2023 r.
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 68,72%
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 23.974,33 sztuk
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,864% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 250 punktów bazowych
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji (3NC2)
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 188 podmiotów
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 175 podmiotów
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.980.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 25 stycznia 2023 r. stanowi równowartość 3.526.122.942 PLN
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 3/2023 – Three years senior preferred bonds with a total
nominal value of EUR 750,000,000 issued under the EMTN Programme


Legal basis:


Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March
2018 on the current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state

the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces
that on 25 January 2023 it closed the subscription for three years
senior preferred notes with a total nominal value of EUR 750,000,000.


The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to
the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier on 20 December 2022.


Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the
listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the
Management Board of the Bank informs as follows:


1. Subscription opening date: 25 January 2023


2. Subscription closing date: 25 January 2023


3. Bonds allocation date: 25 January 2023


4. The number of bonds covered by the subscription: 7,500 bonds


5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the
tranches the number of allocated bonds was lower than the number of
subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the
reduction rate of: 68.72%


6. The number of bonds subscribed: 23,974.33 bonds


7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 7,500
bonds


8. The price of acquisition of the bonds: 99.864% par value


9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at 250
bps


10. Notes were issued with three years tenor with an option for a call
after two years since issuance (3NC2)


11. The number of persons which subscribed the bonds in specific
tranches: 188 persons


12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the
subscription in specific tranches: 175 persons


13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting
agreement: not applicable


14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of
number of bonds under the offering and the issue price: EUR 748,980,000
(in words: seven hundred forty-eight million nine hundred and eighty
thousand euro) is equal to PLN 3,526,122,942 according to average NBP
exchange rate as of 25 January 2023


15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank
will disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the invoices connected with the issuance


16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank
will disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the invoices connected with the issuance


17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be
made to the Bank's account.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-25 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki