REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PKO BANK POLSKI S.A.: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2022 r.

2023-03-17 14:03
publikacja
2023-03-17 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 6/2023 – Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2022 r.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 17 marca 2023 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2022 rok.

Jednocześnie KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

1. ograniczenie przez Bank wysokości możliwej do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do 50% kwoty tego zysku,
2. niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do czasu wydania rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zwrotu dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu umowy unieważnionej na podstawie klauzul abuzywnych umowy kredytu frankowego (w związku z pytaniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – sprawa C-520/21),
3. niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. po wydaniu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 2, bez uprzedniej konsultacji z KNF,
4. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 6/2023 – The individual recommendation from the Polish
Financial Supervision Authority regarding the dividend payment for 2022


Legal basis:


Article 17.1 MAR Regulation


Contents of the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. („the Bank”) informs that
on 17 March 2023 it received the recommendation from the Polish
Financial Supervision Authority („PFSA”) in which the PFSA confirmed
that the Bank fulfils the criteria for the payment of dividend up to 50%
of the net profit for 2022.


PFSA also recommends that the Bank should limit the risk occurring in
its activity by:


1. limiting the amount of dividend that can be paid from the profit
earned in the period from 1 January to 31 December 2022 to 50% of such
profit,


2. not paying by the Bank a dividend from the profit earned in the
period from 1 January to 31 December 2022 until The Court of Justice of
the European Union issues a judgment on the return of additional funds
over and above those paid out while executing an agreement canceled on
the basis of unfair terms of contract (abusive clauses) of the CHF loan
agreement (in connection with the question of the District Court for
Warsaw-Śródmieście in Warsaw – case C-520/21),


3. not paying by the Bank a dividend from the profit earned in the
period from 1 January to 31 December 2022 after issuing the judgment of
the Court of Justice of the European Union, referred to in point 2,
without prior consultation with the PFSA,


4. not conducting any other activities, in particular those beyond the
scope of current business and operating activities, which may result in
a reduction of own funds, including possible dividend payments from
undistributed profits from previous years and buybacks or buyouts of own
shares, without prior consultation with the supervisory authority.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki