REKLAMA

PKO BANK POLSKI S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

2023-02-01 15:33
publikacja
2023-02-01 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 4/2023 – Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 lutego 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN trzyletnie obligacje uprzywilejowane (senior preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 750.000.000 EUR, co stanowi równowartość 3.531.000.000 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r.,
b) kupon: (i) przez okres dwóch lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,625% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres trzeciego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,5%, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 1 lutego 2023 r.,
d) data wykupu obligacji: 1 lutego 2026 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 1 lutego 2025 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 470.800 PLN według średniego kursu NBP z 1 lutego 2023 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.500 sztuk,
h) seria: 1,
i) kod ISIN: XS2582358789.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 lutego 2023 r.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie A3.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 4/2023 – Admission to trading on Luxembourg Stock Exchange of
three years senior preferred bonds with a total nominal value of EUR
750,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:


Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March
2018 on the current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state

the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces
that on 1 February 2023 senior preferred three years bonds issued under
EMTN Programme have been admitted to trading on Luxembourg Stock
Exchange with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: 750,000,000 EUR which is equal to PLN
3,531,000,000 according to average NBP exchange rate as of 1 February
2023,


b) coupon: (i) during two years since the issue date - fixed in the
amount of 5.625% p.a., payable annually, (ii) during the third year –
floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 2.5% p.a., payable
quarterly,


c) issue date: 1 February 2023,


d) maturity date: 1 February 2026,


e) optional redemption date: 1 February 2025,


f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 470,800
according to average NBP exchange rate as of 1 February 2023,


g) number of bonds admitted to trading: 7,500 bonds,


h) series: 1,


i) ISIN code: XS2582358789.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 1
February 2023.

Rating agency Moody’s Investors Service assigned to the above-mentioned
issue credit rating of A3.

The bonds are governed by English law. However, the status of the bonds,
waiver of set-off and the clause regarding acknowledgement of bail-in
and loss absorption powers, are governed by Polish law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-01 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki