REKLAMA

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A.

2020-09-28 22:42
publikacja
2020-09-28 22:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank") informuje, że w dniu 28 września 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 1 października 2020 r. Pana
Daniela Goskę na Wiceprezesa Zarządu Banku.

Informacja o nowo powołanym Wiceprezesie Zarządu Banku:
Daniel Goska jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2008 w PricewaterhouseCoopers, w zespole specjalizującym się
w audycie instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw inwestycyjnych
i spółek leasingowych. W latach 2010–2016 pracował w PwC Polska, gdzie zajmował się usługami
doradczymi dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw obejmującymi m.in. obszary finansów, rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem. Od 2016 roku jest związany z PKO Bankiem Hipotecznym S.A., w którym nadzorował obszar kontrolingu, odpowiadając m.in. za planowanie strategiczne i finansowe, rozwój systemu informacji zarządczej oraz relacje z agencjami ratingowymi.
Daniel Goska jest Przewodniczącym Zespołu ds. Finansów i Ryzyka przy Komitecie ds. Listów Zastawnych Związku Banków Polskich.
Pan Daniel Goska oświadczył, iż:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku;
- nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


According
to the paragraph 5.5 of the Regulation of the Minister of Finance dated
29 March 2018 on  current
and periodic information published by issuers of securities and on the
conditions under which such information may be recognized as being
equivalent to information required by the regulations of law of a state
which is not a member state, the Management Board of PKO Bank Hipoteczny
S.A. (“Bank”) hereby informs that on 28 September 2020, the Supervisory
Board of the Bank appointed Mr. Daniel Goska as of 1 October 2020 for
the position of Vice President of the Bank’s Management Board. Information
about the appointed Vice President of the Management Board: Daniel Goska
is a graduate of the Faculty of Computer Science and Management of the
Wrocław University of Science and Technology. He
began his professional career in 2008 at PricewaterhouseCoopers, working
in a team specializing in auditing financial institutions including
banks, insurance companies, asset managers and leasing companies. In
2010-2016 he worked at PwC Polska providing advisory services for
financial institutions and enterprises, including areas of finance,
accounting and risk management. Since 2016 he has been associated with
PKO Bank Hipoteczny S.A., where supervised the controlling area, being
responsible for i.ai. strategic and financial planning, development of
the management information system and relations with rating agencies. Daniel
Goska is the Chairman of the Finance and Risk Team at the Covered Bonds
Committee of the Polish Bank Association.


Mr
Daniel Goska declared that: -
he doesn’t conduct any business competitive to the business of the Bank; -
he doesn’t participate in any business competitive in respect of the
Bank as a partner in a partnership;-
he is not a member of a body of a company competing with the Bank, -
he is not a member of any other body of legal person competing with the
Bank; -
he is not registered in the Register of Insolvent Debtors.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Piotr Kochanek Wiceprezes Zarządu
2020-09-28 Tomasz Rynkowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki