81,5800 zł
0,74% 0,6000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_RAPORT_IH2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_RAPORT_IH2019_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_PKN_ORLEN_Raport_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_PKN_ORLEN_Raport_30062019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
Przychody ze sprzedaży 54 474 49 942 12 704 11 780
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 761 5 087 1 110 1 200
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 082 3 788 719 894
Zysk przed opodatkowaniem 3 117 3 477 727 820
Zysk netto 2 450 2 817 571 664
Całkowite dochody netto 2 403 3 054 560 720
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 451 2 786 572 657
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 404 2 974 561 701
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 685 2 389 1 093 564
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (1 341) (1 912) (313) (451)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 338) (1 488) (312) (351)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 006 (1 011) 468 (238)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 5,73 6,51 1,34 1,54
30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018
Aktywa trwałe 37 275 33 932 8 767 7 891
Aktywa obrotowe 33 495 30 209 7 877 7 025
Aktywa razem 70 770 64 141 16 644 14 916
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 249 246
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 36 630 35 727 8 615 8 309
Kapitał własny 36 641 35 739 8 617 8 311
Zobowiązania długoterminowe 14 013 11 506 3 296 2 676
Zobowiązania krótkoterminowe 20 116 16 896 4 731 3 929
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 85,64 83,53 20,14 19,43
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
półrocze 2019 półrocze 2018 półrocze 2019 półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży 43 058 39 206 10 042 9 248
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 3 086 3 369 720 795
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2 238 2 706 522 638
Zysk przed opodatkowaniem 2 683 3 155 626 744
Zysk netto 2 194 2 719 512 641
Całkowite dochody netto 2 171 2 530 506 597
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 526 840 589 198
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 89 (3 642) 21 (859)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej (813) 1 880 (190) 444
Zwiększenia/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 1 802 (922) 420 (217)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 5,13 6,36 1,20 1,50
30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018
Aktywa trwałe 34 628 32 590 8 144 7 579
Aktywa obrotowe 24 858 22 207 5 846 5 164
Aktywa razem 59 486 54 797 13 990 12 743
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 249 246
Kapitał własny 32 308 31 634 7 598 7 357
Zobowiązania długoterminowe 11 523 10 236 2 710 2 380
Zobowiązania krótkoterminowe 15 655 12 927 3 682 3 006
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 75,54 73,96 17,77 17,20


Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do
30 czerwca 2018 roku – 4,2395 EUR/PLN;- pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 30 czerwca 2019 roku –4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia
2018 – 4,3000 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_RAPORT_IH2019.pdfPKN_ORLEN_190719_2019polrocze_RAPORT_IH2019.pdf Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2019r. - wer. polska
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_RAPORT_IH2019_ENG.pdfPKN_ORLEN_190719_2019halfyear_RAPORT_IH2019_ENG.pdf Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2019r. - wer. angielska
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdfPKN_ORLEN_190719_2019polrocze_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.polska
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdfPKN_ORLEN_190719_2019halfyear_Grupa_ORLEN_Raport_30062019.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.angielska
PKN_ORLEN_190719_2019polrocze_PKN_ORLEN_Raport_30062019.pdfPKN_ORLEN_190719_2019polrocze_PKN_ORLEN_Raport_30062019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.polska
PKN_ORLEN_190719_2019halfyear_PKN ORLEN_Raport_30062019.pdfPKN_ORLEN_190719_2019halfyear_PKN ORLEN_Raport_30062019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2019r. - wer.angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-18 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2019-07-18 Armen Artwich Członek Zarządu
2019-07-18 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
2019-07-18 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
2019-07-18 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2019-07-18 Michał Róg Członek Zarządu
2019-07-18 Józef Węgrecki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.