113,75 zł
2,43% 2,70 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2008
Data sporządzenia: 2008-02-07
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2007 r. odwołało Panią Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. oraz ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. następujących członków: Pana Roberta Czaplę, Pana Marka Drac–Tatonia, Pana Raimondo Eggink, Pana Zbigniewa Macioszka, Panią Agatę Janinę Mikołajczyk oraz Pana Krzysztofa Rajczewskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.:
 Pana Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
 Pana Grzegorza Borowca na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
 Pana Raimondo Eggink na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
 Pana Marka Karabułę na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
 Pana Krzysztofa Kołacha na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
 Pana Ryszarda Stefańskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
 Pana Piotra Jana Wielowieyskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Maciej Mataczyński – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Od 2003 roku jest zatrudniony, jako adiunkt, w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku prowadzi działalność radcy prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych, a ostatnio w ramach kancelarii radcy prawnego. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. W okresie od stycznia do listopada 2006 roku, będąc członkiem niezależnym pełnił funkcję Sekretarza, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. W ramach działalności w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A., pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, a także Członka Komitetu Audytowego oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Pan Grzegorz Borowiec – absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Nawigacji – 1987 r., Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 1997 r., Master of Business Administration - Uniwersytet Warszawski/University of Illinois - 2002 r., Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania - 2002 r.; mianowany urzędnik służby cywilnej. W latach 1987 – 1994 – pracował jako oficer pokładowy dla armatorów polskich i zagranicznych we flocie handlowej. Od kwietnia 1997 r. do czerwca 1998 r. Zastępca Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998 – 2001 – Dyrektor Generalny w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od sierpnia 2001 r. był Dyrektorem Departamentu Finansów w Ministerstwie Finansów. Członek Rady Nadzorczej WSK “Rzeszów" (1998 r.) oraz PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (od 2002 r. ). Odbył staże krajowe i zagraniczne. Ukończył szereg kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów, m.in. Certyfikat Audytora Wewnętrznego (2005 r.), Certyfikat bezpieczeństwa NATO (NATO secret - 2002 r.), kurs z zakresu reformy instytucjonalnej i ekonomicznej sektora energetycznego (Power Sektor Reform – USAID, USA – 1999 r.) oraz szkolenie z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 – 2006 r.). Od 12 grudnia 2007 roku Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pan Raimondo Eggink - obywatel holenderski, na stałe zamieszkały w Polsce, absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Netia S.A., HOOP S.A. Był członkiem rad nadzorczych m.in. w Wilbo S.A., Mostostal Płock S.A., Swarzędz Meble S.A., Perła – Browary Lubelskie S.A., Stomil – Olsztyn S.A. Był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym i Prezesem Zarządu ABN Amro Asset Management (Polska) S.A. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w warszawskim oddziale ING Banku N.V. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1995 roku. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Od 2004 roku jest członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia Polish Association of Investment Professional.

Pan Marek Karabuła - posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W roku 1996 ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 10 stycznia 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od grudnia 2005 roku do stycznia 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.; w okresie od lipca 2006 roku do stycznia 2007 roku funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o.; w okresie od grudnia 2004 roku do października 2005 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.; w okresie od października 2003 roku do września 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN S.A.; w okresie od grudnia 2000 roku do stycznia 2002 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast S.A.; w okresie od grudnia 1994 roku do października 2000 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim S.A. W 2005 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Krzysztof Kołach – posiada wyższe wykształcenie techniczne. W 1986 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1986 roku ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej oraz administracji samorządowej. W okresie od marca do listopada 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w PPH HETMAN z siedzibą w Bedlnie; w okresie od marca 1994 roku do lutego 1998 roku Wojewody Płockiego; w okresie od czerwca 1990 roku do marca 1994 roku Wójta w Gminie Bedlno. Od 1998 roku do chwili obecnej Wójt Gminy Bedlno. W 1996 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Ryszard Stefański – absolwent Wydział Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1993 r. Od siedmiu lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. Zajmuje się głównie finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej, także strategią działania przedsiębiorstw, w tym wejścia na nowe rynki. Przy realizacji dotychczasowych projektów współpracował z licznymi spółkami Skarbu Państwa, w tym z branży energetycznej, władzami samorządowymi i administracją centralną.

Pan Piotr Jan Wielowieyski - magister ekonomii. W 1978 roku ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat zajmuje kierownicze stanowiska w funduszach inwestycyjnych. W latach 2004-2007 był Członkiem Zarządu w Foksal NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 2003-2004 Prezesem i Członkiem Zarządu w firmie Zachodni NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 1998-2002 Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w firmie PBK Inwestycje S.A.; w latach 1996-1998 Członkiem Zarządu w firmie Fidea Menagement Sp. z o.o. (firma zarządzająca Foksal NFI S.A.); w latach 1991-1996 pracował w Banku Światowym (IFC) na stanowisku Corporate Finance Officer. W 1998 roku ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF). W 1999 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dotychczas pełnił funkcje w radach nadzorczych w 11 spółkach, w tym w 3 spółkach giełdowych.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Regulatory announcement no 12/2008 dated 7 February 2008Changes to
the PKN ORLEN Supervisory BoardPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
("PKN ORLEN", “Company”) announces that the PKN ORLEN Extraordinary
Meeting of Shareholders on 7 February 2008 dismissed from the
Supervisory Board Mrs. Malgorzata Slepowronska from the position of
Chairman and Member of the Company’s Supervisory Board.Additionally
PKN ORLEN’s Extraordinary Meeting of Shareholders dismissed from the
Company’s Supervisory Board: Mr. Robert Czapla, Mr. Marek Drac–Taton,
Mr. Raimondo Eggink, Mr. Zbigniew Macioszek, Mrs. Agata Janina
Mikolajczyk and Mr. Krzysztof Rajczewski.At the same time the
Extraordinary Meeting of Shareholders appointed to the Supervisory Board:
Mr. Maciej Mataczynski to the position of Chairman of the Company’s
Supervisory Board and independent Member of the Supervisory Board.
Mr. Grzegorz Borowiec as a Member of the Supervisory Board of PKN ORLEN
Mr. Raimondo Eggink as an independent Member of the Supervisory Board of
PKN ORLEN Mr. Marek Karabula as a Member of the Supervisory Board
of PKN ORLEN Mr. Krzysztof Kolach as an independent Member of the
Supervisory Board of PKN ORLEN Mr. Ryszard Stefanski as an
independent Member of the Supervisory Board of PKN ORLEN Mr. Piotr
Jan Wielowieyski as an independent Member of the Supervisory Board of
PKN ORLENMr. Maciej Mataczyński – law science doctor, legal
adviser, specialist in commercial and European law. Graduated from the
Faculty of Law of Adam Mickiewicz University, holding a scholarship of
the Fulbright Commission at the Harvard Law School and T.M.C Assera
Institute in Hague. From 2003 hired as a tutor at the European Law
Professorship at the Faculty of Law of Adam Mickiewicz University in
Poznan. From 2004 he has carried out the role of a legal advisor on
civil law contracts, and recently also at the law office. Mr.
Mataczynski is also an author of many law publications in Poland and
abroad. From February to November 2006 Mr. Mataczynski was an
independent Member of the PKN ORLEN Supervisory Board –as a Secretary
and later as Chairman of the PKN ORLEN Supervisory Board. Mr.
Mataczyński, as a Member of the PKN ORLEN Supervisory Board, was also
Chairman of the Corporate Governance Committee, Member of the Audit
Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee.Mr.
Grzegorz Borowiec – graduated from Gdynia Maritime University (Poland),
Faculty of Navigation – 1987, National School of Public Administration -
1997, Master of Business Administration – Warsaw University/University
of Illinois - 2002 r., Warsaw University, Faculty of Management (2002),
nominee officer in the civil service. From 1987 – 1994 he worked as a
mate for Polish and foreign ship owners in the trading fleet. From April
1997 to June 1998 he was a deputy Director of the Ministry of the State
Treasury Office dealing with a free of charge grant of shares to the
entitled employees. From 1998 – 2001 he worked as a General Director in
the Energy Regulation Authority. From August 2001 he was the Director of
Finance Department in Ministry of Finance. Member of the Supervisory
Board of WSK “Rzeszów” (1998) and PKP SKM Fast City Railway in
Treblecity of Gdansk, Gdynia, Sopot (from 2002). He graduated from
domestic and foreign scholarships. He also graduated from many training
courses with certificates, among others: Internal Auditor Certificate
(2005), NATO security Certificate (NATO secret – 2002), Power Sector
Reform – USAID, USA (1999) and training in projects management PRINCE2
(2006). From 12 December 2007 he was the General Director of the
Ministry of the State Treasury.Mr. Raimondo Eggink - Dutch
citizen permanently residing in Poland. He graduated from the faculty of
Theoretical Mathematics of the Jagiellonian University. Since 2002 he
has been running his own business in the area of consultancy and
training. He renders his services to financial institutions. He is a
member of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange, Netia
S.A., and HOOP S.A. He was a member of the Supervisory Boards in the
following companies:• Wilbo S.A.,• Mostostal Plock S.A.,•
Swarzedz Meble S.A. (furniture company)• Perla – Browary Lubelskie
S.A. (a brewery)• Stomil – Olsztyn SA. (a tire company)Mr
Eggink was a member of the Management Board, an investment director and
lately the President of the Management Board of ABN Amro Asset
Management (Poland) S.A. He started his career while working for the
Warsaw division of ING Bank N.V. in 1995. He has been a certified
investment advisor since 1995. In 2000 he was conferred a title of CFA
(Chartered Financial Analyst) by the AMIR association. He has been a
member of the Management Board of the Polish Association of Investment
Professionals since 2004.Mr. Marek Karabula - has obtained a
Masters degree in economic studies. He graduated in 1996 from Management
Faculty of Akademia Ekonomiczna in Cracow. Since 10 January 2008 he has
been CEO of Nafta Polska S.A. In the period from December 2005 to
January 2007 he was a member of the Management Board in Rafineria
Trzebinia S.A.; from July 2006 to January 2007 he was a member of
Management Board of ORLEN Oil Sp. z o.o.; from December 2004 to October
2005 he was Vice-president of the Management Board of Browary Polskie
Brok-Strzelec S.A.; from October 2003 to September 2004 he was
Vice-president of the Management Board of AUTOSAN S.A.; from December
2000 to January 2002 he was Vice-president of the Management Board of
Browary Dolnośląskie Piast S.A.; from December 1994 to October 2000 he
was Vice-president of the Management Board of Browary Okocim S.A. In
2005 he passed the exam for candidates for members of Supervisory Board
in state-owned companies.Mr. Krzysztof Kolach – in 1986 he
obtained a Masters degree from the Agriculture Faculty at the
Agriculture and Technical Academy, Bydgoszcz. In 1996 he completed a
post-graduate pedagogical study in Bydgoszcz. His professional
experience is related to state and local administration authorities.
From 1994-1998 he was Governor of Plock voivodship; 1998 General Manager
of Hetman Ltd., in Bedlno; fromj 1990-1994 and from 1998 until now, he
has been Head of Bedlno Community. 1996 he completed the state exam
required for members of Supervisory Boards of companies owned by State
Treasury.Pan Ryszard Stefański – graduated from the faculty of
Economics and Foreign Trade Organisations at the Economic Academy in
Poznan. Self-employed for the last seven years, providing consulting
services for business; mainly in the areas of finance, strategy,
investments and entering new markets. Completed a number of projects
with energy sector companies, including state-owned companies, local
authorities and state administration.Pan Piotr Jan Wielowieyski
- Mr Piotr Jan Wielowieyski has obtained a Masters degree in economics
at the Faculty of Economic Sciences of Warsaw University in 1978. He has
held a number of executive positions in investment funds. He has also
been:2004-2007 Board member of Foksal NFI S.A. (public company);2003-2004
President and Board member of Zachodni NFI S.A. (public company);1998-2002
Board member and Investment Director of PBK Inwestycje S.A.;1996-1998
Board member of Fidea Menagement Sp. z o.o. (Entity managing Foksal NFI
S.A.);1991-1996 worked at the World Bank (IFC) as a Corporate
Finance Officer.He completed studies for Investment advisor and
broker analysts led by Centrum Prywatyzacji BiF in 1998.He passed
the exam for candidates of the supervisory boards in companies with the
State Treasury as a shareholder in 1999. So far he has held positions on
the supervisory boards of 11 companies, 3 of them were public companies.Newly
elected members of the Supervisory Board are not involved in any
activity competitive with PKN ORLEN and are not partners of any
competitive company. They are not members of any board of a competitive
capital company and are not on the list of insolvent debtors kept on
record on the National Court Register Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-02-07 Piotr Kownacki Prezes Zarządu
2008-02-07 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl