REKLAMA

PJP MAKRUM S.A.: Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2021

2021-09-13 16:41
publikacja
2021-09-13 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_2Q2021_-_GK_PJP_MAKRUM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PJP MAKRUM S.A.
Temat
Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2021
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana Emitentem) przekazuje do publicznej wiadomości korektę do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 6 miesięcy 2021 r. opublikowanego przez Emitenta w dniu 10 września 2021 r.

Przyczyną korekty jest błąd edycyjny w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów (str. 5) :
- w pozycji zysk (strata) netto w okresie od 01-04-2021 r. do 30-06-2021 r., wartość prawidłowa to -866 tys. PLN (było -886 tys. PLN),
- w pozycji łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego w okresie od 01-04-2021 r. do 30-06-2021 r., wartość prawidłowa to -1 304 tys. PLN (było -1 252 tys. PLN),
- w pozycji zysk (strata) netto, z tego przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w okresie 01-04-2020 r. do 30-06-2020 r., wartość prawidłowa to 6 233 tys. PLN (było 7 808 tys. PLN).

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy 2020 r. zakończony dnia 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
SSF 2Q2021 - GK PJP MAKRUM.pdfSSF 2Q2021 - GK PJP MAKRUM.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2021 - skorygowane

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-13 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-09-13 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki