PIT dyrektora spółki na Malcie – wciąż korzystnie

Malta to wspaniale rozwijające się centrum europejskiego życia biznesowego. Nic dziwnego – obowiązujący tam przyjazny system podatkowy oferuje szereg możliwości redukcji albo wręcz wyeliminowania opodatkowania dochodu, a pozyskanie rezydencji podatkowej tego kraju nie jest trudne. Poza tym jest on także rodzącą się potęgą kryptowalutową z pierwszym funduszem hedgingowym bitcoin i giełdą z aplikacją blockchain na czele.

(YAY Foto)

Malta to także miejsce, gdzie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej mogą zredukować podatek dochodowy do minimum. Potwierdza to kolejna już interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarys stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

Rozważa on objęcie funkcji dyrektora zarządzającego w radzie zarządzającej spółki z siedzibą na terytorium Republiki Maltańskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „spółka”).

Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która będzie stanowić źródło obowiązków dyrektora. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce.

W konsekwencji dyrektor będzie uprawniony m.in. do reprezentowana spółki i działania w jej imieniu. Nie tylko okoliczności natury formalnoprawnej, lecz także charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że wnioskodawca nie będzie działał w roli pracownika, doradcy czy też konsultanta.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, w relacji wynikającej z umowy zlecenia lub umowy o dzieło ani żadnej innej umowy, na postawie której mógłby on wypełniać swe obowiązki i otrzymywać w związku z tym wynagrodzenie, które będzie wypłacane z rachunku firmowego spółki.

Spółka zostanie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym prawem oraz będzie prowadzić działalność na terytorium Republiki Malty. Tam swoją siedzibę będzie miał również zarząd spółki. W tym miejscu zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punku widzenia prowadzenia działalności spółki. Spółka posiadać będzie status maltańskiego rezydenta podatkowego i będzie podlegać opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną, w tym umowy z Polską.

Zdaniem wnioskodawcy

Czy uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z zapisami umowy między Rzeczpospolitą Polską a rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Zdaniem wnioskodawcy, uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem Republiki Malty.

Zdaniem fiskusa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej jest prawidłowe.

Wnioski

Powyższe oznacza, iż rezydenci polscy mogą w dalszym ciągu korzystać z możliwości optymalizacyjnych, jakie daje ustawodawstwo Malty i Polski w zakresie opodatkowania dochodów dyrektora zarządzającego spółki maltańskiej.

Jak mądrze to zrobić? Wskazanie optymalnego rozwiązania prawnego w konkretnej sprawie warto pozostawić profesjonalnym podmiotom. Tylko wtedy mamy gwarancję, że czas przedsiębiorcy zostanie właściwie spożytkowany, a jego pieniądze – jak najlepiej zainwestowane.

Pomoc ekspertów okaże się również niezbędna, gdy zaistnieje potrzeba wystąpienia z prawidłowo skonstruowanym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Warto go złożyć, gdyż treść raz wydanej interpretacji podatkowej – pomimo jej uchylenia czy zmiany – chroni podatnika, który się do niej zastosował, przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi czy postępowaniem karnym skarbowym.

prawnik Paweł Chmielowiec, mec. Robert Nogacki

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.