PIT dyrektora spółki na Malcie – wciąż korzystnie

Malta to wspaniale rozwijające się centrum europejskiego życia biznesowego. Nic dziwnego – obowiązujący tam przyjazny system podatkowy oferuje szereg możliwości redukcji albo wręcz wyeliminowania opodatkowania dochodu, a pozyskanie rezydencji podatkowej tego kraju nie jest trudne. Poza tym jest on także rodzącą się potęgą kryptowalutową z pierwszym funduszem hedgingowym bitcoin i giełdą z aplikacją blockchain na czele.

(YAY Foto)

Malta to także miejsce, gdzie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej mogą zredukować podatek dochodowy do minimum. Potwierdza to kolejna już interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarys stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

Rozważa on objęcie funkcji dyrektora zarządzającego w radzie zarządzającej spółki z siedzibą na terytorium Republiki Maltańskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „spółka”).

Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która będzie stanowić źródło obowiązków dyrektora. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce.

W konsekwencji dyrektor będzie uprawniony m.in. do reprezentowana spółki i działania w jej imieniu. Nie tylko okoliczności natury formalnoprawnej, lecz także charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że wnioskodawca nie będzie działał w roli pracownika, doradcy czy też konsultanta.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, w relacji wynikającej z umowy zlecenia lub umowy o dzieło ani żadnej innej umowy, na postawie której mógłby on wypełniać swe obowiązki i otrzymywać w związku z tym wynagrodzenie, które będzie wypłacane z rachunku firmowego spółki.

Spółka zostanie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym prawem oraz będzie prowadzić działalność na terytorium Republiki Malty. Tam swoją siedzibę będzie miał również zarząd spółki. W tym miejscu zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punku widzenia prowadzenia działalności spółki. Spółka posiadać będzie status maltańskiego rezydenta podatkowego i będzie podlegać opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną, w tym umowy z Polską.

Zdaniem wnioskodawcy

Czy uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z zapisami umowy między Rzeczpospolitą Polską a rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Zdaniem wnioskodawcy, uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem Republiki Malty.

Zdaniem fiskusa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej jest prawidłowe.

Wnioski

Powyższe oznacza, iż rezydenci polscy mogą w dalszym ciągu korzystać z możliwości optymalizacyjnych, jakie daje ustawodawstwo Malty i Polski w zakresie opodatkowania dochodów dyrektora zarządzającego spółki maltańskiej.

Jak mądrze to zrobić? Wskazanie optymalnego rozwiązania prawnego w konkretnej sprawie warto pozostawić profesjonalnym podmiotom. Tylko wtedy mamy gwarancję, że czas przedsiębiorcy zostanie właściwie spożytkowany, a jego pieniądze – jak najlepiej zainwestowane.

Pomoc ekspertów okaże się również niezbędna, gdy zaistnieje potrzeba wystąpienia z prawidłowo skonstruowanym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Warto go złożyć, gdyż treść raz wydanej interpretacji podatkowej – pomimo jej uchylenia czy zmiany – chroni podatnika, który się do niej zastosował, przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi czy postępowaniem karnym skarbowym.

prawnik Paweł Chmielowiec, mec. Robert Nogacki

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

    Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.