REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-12 19:24
publikacja
2021-04-12 19:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_GK_Pharmena_pismo_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_GK_Pharmena_Wybrane_dane_finansowe_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_BDO_SzB_skonsolidowane_PHARMENA_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Pharmena_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Pharmena_oswiadczenie_zarzadu-skons_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Pharmena_Ocena_RN_SF_za_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_Pharmena_Oswiadczenie_RN_audytor_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 9 933 11 099 2 221 2 580
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (6 008) (10 270) (1 343) (2 387)
III. Zysk (strata) brutto (6 272) (10 679) (1 402) (2 482)
IV. Zysk (strata) netto (6 958) (9 573) (1 556) (2 225)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (6 891) (9 430) (1 541) (2 192)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 243) (13 146) (502) (3 056)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (198) (273) (44) (63)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 115 13 998 696 3 254
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 674 579 150 135
X. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 10 012 888 10 984 758 10 012 888
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 000 687 10 012 888 11 000 687 10 012 888
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,63) (0,94) (0,14) (0,22)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,63) (0,94) (0,14) (0,22)
XIV. Aktywa obrotowe 8 264 8 252 1 791 1 938
XV. Aktywa trwałe 2 686 3 488 582 819
XVI. Aktywa razem 10 950 11 740 2 373 2 757
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 135 6 508 2 413 1 528
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 163 236 35 55
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (139) 5 138 (30) 1 207
XX. Udziały niekontrolujące (209) (142) (45) (33)
XXI. Liczba akcji (szt.) 10 984 758 10 984 758 10 984 758 10 984 758
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_GK Pharmena_pismo_Zarządu_2020.pdf1_GK Pharmena_pismo_Zarządu_2020.pdf 1_GK Pharmena_pismo_Zarządu_2020
2_GK Pharmena_Wybrane dane_finansowe za 2020.pdf2_GK Pharmena_Wybrane dane_finansowe za 2020.pdf 2_GK Pharmena_Wybrane dane_finansowe za 2020
3_BDO SzB skonsolidowane PHARMENA 2020-sig-sig.pdf3_BDO SzB skonsolidowane PHARMENA 2020-sig-sig.pdf 3_BDO SzB skonsolidowane PHARMENA 2020-sig-sig
4_Pharmena_skonsolidowane_sprawozdanie finansowe_za 2020.pdf4_Pharmena_skonsolidowane_sprawozdanie finansowe_za 2020.pdf 4_Pharmena_skonsolidowane_sprawozdanie finansowe_za 2020
5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 2020_podpisane.pdf5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 2020_podpisane.pdf 5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 2020_podpisane
6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-skons_2020.pdf6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-skons_2020.pdf 6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-skons_2020
7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2020.pdf7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2020.pdf 7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2020
8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2020_final.pdf8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2020_final.pdf 8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2020_final
9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf 9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Konrad Palka Prezes Zarządu
2021-04-12 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. Konsolidacji i Polityki Rachunkowości Business Support Solution S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki