13,3000 zł
0,76% 0,1000 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_pismo_grupa_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PHARMENA_WYBRANE_SKONSOLIDOWANE_DANE_FINANSOWE_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_BDO_SzB_skonsolidowane_Pharmena_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PHARMENA_sprawozdanie_skonsoldiowane_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Pharmena_oswiadczenie_zarzadu-skons_2019_podpisane_31_03.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Pharmena_inform_zarzadu_ws_wyboru_audytora_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Pharmena_Ocena_RN_SF_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9_Pharmena_Oswiadczenie_RN_audytor_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 11 099 13 040 2 580 3 056
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (10 270) 83 (2 387) 19
III. Zysk (strata) brutto (10 679) (190) (2 482) (45)
IV. Zysk (strata) netto (9 573) (475) (2 225) (111)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (9 430) (444) (2 192) (104)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 146) 3 613 (3 056) 847
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (273) (446) (63) (105)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 998 (2 919) 3 254 (684)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 579 248 135 58
X. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 10 072 381 8 795 052 10 072 381 8 795 052
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 072 381 8 795 052 10 072 381 8 795 052
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,94) (0,05) (0,22) (0,01)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,94) (0,05) (0,22) (0,01)
XIV. Aktywa obrotowe 8 252 4 684 1 938 1 089
XV. Aktywa trwałe 3 488 2 119 819 493
XVI. Aktywa razem 11 740 6 803 2 757 1 582
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 508 4 792 1 528 1 114
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 236 75 55 17
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej 5 138 1 935 1 207 450
XX. Udziały niekontrolujące (142) 1 (33) -
XXI. Liczba akcji (szt.) 10 072 381 8 795 052 10 072 381 8 795 052


W
prezentowanych okresach do przeliczenia podstawowych pozycji
sprawozdawczych zastosowano kursy:


-       
dla
danych wynikających ze sprawozdań z sytuacji finansowej - średni kurs
EURO obowiązujący na koniec każdego okresu,


-       
dla
danych wynikających ze sprawozdań z wyniku oraz sprawozdań z przepływów
pieniężnych - średni kurs danego okresu, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_pismo_grupa_2019.pdf1_pismo_grupa_2019.pdf 1_pismo_grupa_2019
2_PHARMENA_WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE za 2019.pdf2_PHARMENA_WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE za 2019.pdf 2_PHARMENA_WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE za 2019
3_BDO SzB skonsolidowane Pharmena 2019-sig-sig.pdf3_BDO SzB skonsolidowane Pharmena 2019-sig-sig.pdf 3_BDO SzB skonsolidowane Pharmena 2019-sig-sig
4_PHARMENA_sprawozdanie skonsoldiowane_podpisane.pdf4_PHARMENA_sprawozdanie skonsoldiowane_podpisane.pdf 4_PHARMENA_sprawozdanie skonsoldiowane_podpisane
5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 2019 podpisane.pdf5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 2019 podpisane.pdf 5_Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z działalności 2019 podpisane
6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-skons_2019 podpisane_31_03.pdf6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-skons_2019 podpisane_31_03.pdf 6_Pharmena_oświadczenie_zarządu-skons_2019 podpisane_31_03
7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2019 podpisane.pdf7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2019 podpisane.pdf 7_Pharmena_inform_zarządu_ws wyboru_audytora_2019 podpisane
8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2019.pdf8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2019.pdf 8_Pharmena_Ocena RN_SF za 2019
9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu.pdf 9_Pharmena_Oświadczenie_RN_audytor_komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-03-31 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. Konsolidacji i Polityki Rachunkowości Business Support Solution S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.