REKLAMA

PHARMENA S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 24.11.2020 r. - korekta

2020-11-25 16:52
publikacja
2020-11-25 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZ_PHARMENA_S.A._w_dniu_24_11_2020_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 24.11.2020 r. - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, iż w dniu 25 listopada 2020 r. otrzymał od notariusza protokół dotyczący sprostowania oczywistych omyłek, z którego wynika, iż w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w dniu 24 listopada 2020 roku, Repertorium A nr 5642/2020, obejmującym protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi- nastąpiły oczywiste omyłki, polegające na tym że:
- w uchwale nr 1 wpisano nieprawidłową wysokość, o którą został podwyższony kapitał zakładowy Spółki, to jest wpisano: „z kwoty 1.098.475,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.251.475,80 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), to jest 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), poprzez emisję 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach 0000001 do 1530000”, zamiast prawidłowej kwoty – „z kwoty 1.098.475,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.113.775,80 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 15.300,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję 153.000 (stu pięćdziesięciu trzech tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach 000001 do 153000” oraz

- w uchwale nr 2 wpisano nieprawidłową kwotę kapitału zakładowego Spółki, to jest wpisano „Kapitał zakładowy wynosi 1.251.475,80 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.514.758 (słownie: dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,
6) 1.530.000 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1530000.”
zamiast prawidłowo: „Kapitał zakładowy wynosi 1.113.775,80 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.137.758 (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,
6) 153.000 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 153000.”

W związku z powyższym Emitent dokonuje korekty raportu nr 36/2020 opublikowanego w dniu 25 listopada 2020 r. poprzez poprawienie wskazanych powyżej oczywistych omyłek w uchwale nr 1 i uchwale nr 2. Pozostała treść uchwał nr 1 i nr 2 oraz uchwały nr 3 pozostaje bez zmian.

Było:

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku, podjęta po wznowieniu obrad tego Zgromadzenia w dniu 24 listopada 2020 roku - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej także „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.098.475,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.251.475,80 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), poprzez emisję 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 1530000 (dalej także „Akcje Serii F”). „

Jest:

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku, podjęta po wznowieniu obrad tego Zgromadzenia w dniu 24 listopada 2020 roku - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych Akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej także „Spółka”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.098.475,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.113.775,80 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 15.300,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję 153.000 (stu pięćdziesięciu trzech tysięcy) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 153000 (dalej także „Akcje Serii F”).”


Było:
„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku, podjęta po wznowieniu obrad tego Zgromadzenia w dniu 24 listopada 2020 roku - w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:
§ 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 1.251.475,80 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.514.758 (słownie: dwanaście milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,
6) 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1530000.”

Jest:

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku, podjęta po wznowieniu obrad tego Zgromadzenia w dniu 24 listopada 2020 roku - w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”, uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:
§ 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 1.113.775,80 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.137.758 (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 5.730.000 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
2) 524.260 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
3) 781.782 (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 781782,
4) 1.759.010 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1.759.010,
5) 2.189.706 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć) akcji na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 2.189.706,
6) 153.000 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 153000.”Zarząd PHARMENA S.A. przekazuje w załączeniu prawidłową treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku, podjęte po wznowieniu obrad tego Zgromadzenia w dniu 24 listopada 2020 roku w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź.


Informację podano ze względu na konieczność poprawienia wskazanych powyżej oczywistych omyłek w uchwale nr 1 i uchwale nr 2, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PHARMENA S.A. w dniu 24 listopada 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 24_11_2020_korekta.pdfTreść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 24_11_2020_korekta.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 24_11_2020_korekta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-11-25 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki