REKLAMA

PGNIG: wyniki finansowe

2021-03-25 06:36
publikacja
2021-03-25 06:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
esef_pgnig-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PGNIG_2020_Sprawozdanie_z_badania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ListPrezesaZarzaduPGNiG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRN-KARN_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRN-ocenaRNdotsprawozdan_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRN-podmiotuprawnionydobadania_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GKPGNIG_na_temat_informacji_niefinansowych_Y2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZarzaduzDzialalnosciGKPGNiGza2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_GKPGNIG_Y2020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Wybrane_dane_finansowe_GKPGNiG_Y2020_mln_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PGNiG_2020-podpisy.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody ze sprzedaży 39 197 000,00 42 023 000,00 8 761 000,00 9 769 000,00
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 13 009 000,00 5 504 000,00 2 908 000,00 1 279 000,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 9 585 000,00 2 448 000,00 2 142 000,00 569 000,00
Zysk przed opodatkowaniem 9 025 000,00 2 159 000,00 2 017 000,00 502 000,00
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 7 340 000,00 1 371 000,00 1 641 000,00 319 000,00
Zysk netto 7 340 000,00 1 371 000,00 1 641 000,00 319 000,00
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 6 285 000,00 2 068 000,00 1 405 000,00 481 000,00
Łączne całkowite dochody 6 285 000,00 2 068 000,00 1 405 000,00 481 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 118 000,00 4 938 000,00 3 155 000,00 1 148 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 254 000,00 -6 152 000,00 -1 398 000,00 -1 430 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 653 000,00 327 000,00 -816 000,00 76 000,00
Przepływy pieniężne netto 4 211 000,00 -887 000,00 941 000,00 -206 000,00
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (odpowiednio w PLN i w EUR) 1,27 0,24 0,28 0,06
Aktywa razem 62 871 000,00 59 185 000,00 13 624 000,00 13 898 000,00
Zobowiązania razem 18 746 000,00 21 078 000,00 4 062 000,00 4 950 000,00
Zobowiązania długoterminowe razem 11 666 000,00 10 378 000,00 2 528 000,00 2 437 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 080 000,00 10 700 000,00 1 534 000,00 2 513 000,00
Kapitał własny razem 44 125 000,00 38 107 000,00 9 562 000,00 8 948 000,00
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 000,00 5 778 000,00 1 252 000,00 1 357 000,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tyś szt.) 5 778 000,00 5 778 000,00 5 778 000,00 5 778 000,00
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 7,64 6,60 1,65 1,55
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,09 0,18 0,01 0,04
Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
esef_pgnig-2020-12-31.zipesef_pgnig-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. za 2020 rok
GK PGNIG 2020 Sprawozdanie z badania.xhtmlGK PGNIG 2020 Sprawozdanie z badania.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG
ListPrezesaZarząduPGNiG.xhtmlListPrezesaZarząduPGNiG.xhtml List Prezesa Zarządu
OświadczenieRN-KARN_PL.xhtmlOświadczenieRN-KARN_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. za 2020 rok
OświadczenieRN-ocenaRNdotsprawozdań_PL.xhtmlOświadczenieRN-ocenaRNdotsprawozdań_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG i Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020
OświadczenieRN-podmiotuprawnionydobadania_PL.xhtmlOświadczenieRN-podmiotuprawnionydobadania_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej PGNiG S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego PGNiG S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za 2020 rok
Sprawozdanie_GKPGNIG_na_temat_informacji_niefinansowych_Y2020_PL.xhtmlSprawozdanie_GKPGNIG_na_temat_informacji_niefinansowych_Y2020_PL.xhtml Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych za rok 2020
SprawozdanieZarząduzDziałalnościGKPGNiGza2020.xhtmlSprawozdanieZarząduzDziałalnościGKPGNiGza2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności PGNiG SA i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2020
SSF_Oświadczenie_Zarządu_rzetelność_GKPGNIG_Y2020_PL.xhtmlSSF_Oświadczenie_Zarządu_rzetelność_GKPGNIG_Y2020_PL.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGNiG za 2020 rok
SSF_Wybrane_dane_finansowe_GKPGNiG_Y2020_mln_PL.xhtmlSSF_Wybrane_dane_finansowe_GKPGNiG_Y2020_mln_PL.xhtml Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok
GK_PGNiG_2020-podpisy.zipGK_PGNiG_2020-podpisy.zip Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki