Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 29 653 28 481 6 882 6 696
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 3 929 5 769 912 1 356
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 1 816 3 800 421 893
Zysk przed opodatkowaniem 1 814 3 887 421 914
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 342 2 824 311 664
Zysk netto 1 341 2 822 311 663
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 717 2 593 399 610
Łączne całkowite dochody 1 716 2 591 398 609
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 203 4 498 975 1 057
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 718) (2 621) (863) (616)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 613) (1 700) (374) (400)
Przepływy pieniężne netto (1 128) 177 (262) 42
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 0,23 0,49 0,05 0,11
Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018 Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 54 012 53 271 12 350 12 389
Zobowiązania razem 16 257 16 639 3 717 3 870
Zobowiązania długoterminowe razem 8 549 7 255 1 955 1 687
Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 708 9 384 1 762 2 183
Kapitał własny razem 37 755 36 632 8 633 8 519
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 778 5 778 1 321 1 344
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 6,53 6,34 1,49 1,47
Zadeklarowana i wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,18 - 0,04 -
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 15 632 15 209 3 628 3 576
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 1 050 2 097 244 493
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 424 1 508 98 355
Zysk przed opodatkowaniem 2 004 3 258 465 766
Zysk netto 1 867 2 955 433 695
Całkowite dochody razem 2 231 2 717 518 639
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 693 462 161 108
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 447) 1 143 (336) 269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 430) (1 221) (332) (287)
Przepływy pieniężne netto (2 184) 384 (507) 90
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,32 0,51 0,07 0,12
Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018 Stan na 30-09-2019 Stan na 31-12-2018
Aktywa razem 37 367 36 993 8 544 8 603
Zobowiązania razem 6 996 8 160 1 600 1 898
Zobowiązania długoterminowe razem 3 068 2 551 701 593
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 928 5 609 899 1 304
Kapitał własny 30 371 28 833 6 944 6 705
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 518 1 719 1 748
Liczba akcji (średnia ważona w okresie w mln szt.) 5 778 5 778 5 778 5 778
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,26 4,99 1,20 1,16
Zadeklarowana i wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,18 - 0,04 -


Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według
kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego
miesiąca danego okresu obrotowego.


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu EUR/PLN obowiązującego na koniec danego okresu
obrotowego, ustalonego przez NBP.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_PL.pdfRaport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_PL.pdf Raport okresowy za III kwartał zakończony 30 września 2019 roku
Raport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_EN.pdfRaport_Okresowy_GKPGNiG_3Q2019_EN.pdf Interim report for the 3Q ended September 30th 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Łukasz Kroplewski Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.