Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 27 czerwca 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 27 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG S.A. i Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/XI/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki PGNiG S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed walnym zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.
Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 czerwca 2019 r.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia oraz zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z akcji na okaziciela Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 20 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Dział Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 - 15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia, tj. od dnia 24 czerwca 2019 r.

Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.


Podstawa prawna:
§ 19 Ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy PGNiG:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa.
2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa.
3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe podane w toku nawiązywania umowy będą przetwarzane:
a. w celu realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO;
b. w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych PGNiG związanych z obsługą akcjonariatu pracowniczego, w tym przede wszystkim Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem PGNiG jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG takim jak operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu akcjonariusza PGNiG. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz wymogiem PGNiG w celach związanych ze stosunkiem korporacyjnym pomiędzy Panią/Panem a PGNiG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, May 28th 2019


Notice of Annual General Meeting of PGNiG SA to be held on June 27th 2019


Current Report No. 22/2019


Pursuant to Art. 399.1 of the Commercial Companies Code and Art. 47.1.1
of the Company’s Articles of Association, the Management Board of
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of Warsaw
convenes, in accordance with the procedure provided for in Art. 402¹.1
of the Commercial Companies Code, an Annual General Meeting of PGNiG
S.A. to be held at 12.00 noon on June 27th 2019 at the registered office
of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. at ul. Marcina Kasprzaka
25 in Warsaw, Poland.

Agenda of the Meeting:


1. Opening of the Meeting.


2. Appointment of Chairman of the Meeting.


3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the
capacity to pass resolutions.


4. Preparation of the attendance list.


5. Adoption of the agenda.


6. Review and approval of the financial statements of PGNiG S.A. for
2018.


7. Review and approval of the consolidated financial statements of the
PGNiG Group for 2018 and the Directors’ Report on the Operations of
PGNiG S.A. and the PGNiG Group in 2018.


8. Resolutions to grant discharge to members of the Management Board of
PGNiG S.A. in respect of performance of their duties in 2018.


9. Resolutions to grant discharge to members of the Supervisory Board of
PGNiG S.A. in respect of performance of their duties in 2018.


10. Resolution on allocation of the Company’s net profit for 2018 and
setting the dividend record date and the dividend payment date.


11. Resolution to amend Resolution No. 9/VIII/2016 of the Extraordinary
General Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. of
Warsaw dated September 9th 2016 to determine the rules of remuneration
for members of the Company’s Supervisory Board.


12. Resolution to amend Resolution No. 9/XI/2016 of the Extraordinary
General Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. of
Warsaw dated November 24th 2016 on the rules of remuneration for members
of the Management Board of PGNIG S.A.


13. Closing of the Meeting.


A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the
share capital may request that certain matters be placed on the agenda
of the General Meeting. Any such request should be sent to the Company
in the Polish language, in writing, or in electronic form to the
following e-mail address: wz@pgnig.pl. The request should contain
grounds or a draft resolution concerning the proposed agenda item and
should be submitted to the Management Board no later than 21 days before
the scheduled date of the General Meeting. The shareholder or
shareholders should prove that they are entitled to exercise this right
by submitting relevant documents in writing.


Any shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of
the Company’s share capital may, before the date of the General Meeting,
submit to the Company draft resolutions concerning items which have been
or are to be placed on the General Meeting’s agenda, in writing or in
electronic form to the e-mail address: wz@pgnig.pl. Any such draft
resolutions should be in the Polish language, in the form of a Word
file. The shareholders should prove their eligibility to exercise this
right by submitting relevant documents in writing.


During the Company’s General Meeting, each shareholder may submit draft
resolutions for the items on the agenda. Such draft resolutions should
be prepared in the Polish language.


Shareholders may participate in the General Meeting in person or by
proxy. Pursuant to Art. 412¹.2 of the Commercial Companies Code, a power
of proxy to participate in the General Meeting of a public company and
to exercise voting rights should be granted in writing or in electronic
form. The power of proxy should be in the Polish language and may be
sent to the Company prior to the General Meeting in electronic form, as
a PDF file, to the e-mail address: wz@pgnig.pl.


Given that the Company does not provide for the possibility of
participating in the General Meeting by electronic means (including
taking the floor at the General Meeting using means of electronic
communication) or exercising voting rights by postal ballot or by
electronic means, no proxy ballot forms will be published.


Representatives of legal persons should have on them the original or a
copy (certified by a notary public) of an excerpt from the relevant
register (issued within the last three months), and if their right to
represent the legal person does not follow from the relevant register
entry – they should have on them written powers of proxy (the original
or a copy certified by a notary public) along with the original or a
copy (certified by a notary public) of the excerpt from the relevant
register which must be valid as at the date of granting the powers of
proxy.


While at the General Meeting, all shareholders and proxies should carry
a valid identity document.


The General Meeting may be attended only by persons who are Company
shareholders on the record date, i.e. 16 days prior to the General
Meeting.


The record date for participation in the General Meeting is June 11th
2019.


At the request of a holder of rights under bearer shares in book-entry
form, made no earlier than after the date of the notice of the General
Meeting and no later than on the first business day following the
registration date, the entity keeping the relevant securities account
issues a certificate to such holder’s name confirming the holder’s right
to participate in the General Meeting. With respect to shares registered
in an omnibus account, a certificate confirming the holder’s right to
participate in the General Meeting may be made in the Polish or English
language, issued by the holder of that omnibus account. Shareholders are
advised to collect the certificates and bring them to the General
Meeting.


The list of entities entitled to participate in the General Meeting as
holders of rights under bearer shares is determined based on a list
prepared by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Central
Securities Depository of Poland) in accordance with the laws governing
trading in financial instruments.


Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the
full text of documents to be submitted to the General Meeting, along
with draft resolutions and comments of the Management and Supervisory
Boards, from the Company’s registered office.


Also, persons entitled to participate in the General Meeting may obtain
copies of proposals concerning all matters placed on the agenda for a
week before the General Meeting, i.e. starting from June 20th 2019, from
the Company’s registered office in Warsaw, st. Marcina Kasprzaka 25, the
SCADA building, 2nd floor, room 216 (Governing Bodies Services
Division), from 9am to 3pm.


In accordance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the list
of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be
available for inspection at the Company’s registered office in Warsaw,
st. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, for three weekdays prior
to the date of the General Meeting, i.e. starting from June 24th 2019.


Information concerning the General Meeting is available on the Company’s
website at: www.pgnig.pl in the ‘Corporate Governance − General Meeting’
section.


To ensure that the General Meeting of PGNiG SA proceeds smoothly, the
Management Board is requesting all participants to arrive at the venue
of meeting about 30 minutes before the scheduled time of its
commencement.

Information on personal data protection of Polish Oil and Gas Company
(PGNiG SA)


1. The controller of your personal data is Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) of Warsaw, with its registered office
at ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warsaw, Poland.


2. You may contact PGNiG by letter sent to the following address:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. of Warsaw, ul. Marcina
Kasprzaka 25, 01-224 Warsaw.


3. PGNiG has appointed a data protection officer, who can be contacted
via email iod@pgnig.pl on any matter regarding the processing of
personal data.


4. Your personal data provided in the course of entering into a contract
will be processed:


a. in the performance of the legal relationship between the Company and
the shareholder – legal basis: Article 6.1b) of General Data Protection
Regulation 2016/679 – GDPR;


b. to perform PGNiG’s public obligations related to employee
shareholders, including in particular the obligations under the Act on
Commercialisation and Certain Employee Rights – legal basis for data
processing: the legal obligation to which PGNiG is subject (Article
6.1c) of the GDPR);


c. to establish or exercise potential legal claims or to defend such
legal claims by PGNiG – legal basis for data processing: legitimate
interest of PGNiG (Article 6.1f) of the GDPR); the legitimate interest
of PGNiG is facilitating the establishment, exercise or defence of legal
claims.


5. Your personal data may be transferred to entities providing services
to PGNiG, such as postal operators/couriers, legal or accounting service
providers, as well as IT system and IT service providers.


6. Your personal data will be processed as long as you are a PGNiG
shareholder. The period of processing may each time be extended by the
statutory limitations period if the processing of personal data proves
necessary for the exercise or defence of any legal claims by PGNiG.
After this period, your personal data will be processed only to the
extent and for a period required by law, in particular by the Accounting
Act.


7. You have the right to request access to your data, and its
rectification or erasure, or restriction of its processing, the right to
data portability and the right to object to its processing.


8. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory
authority competent for the protection of personal data where you
consider that the processing of your personal data is an infringement of
the GDPR.


9. Provision of data is required by law and by PGNiG for purposes
related to the corporate relationship between you and PGNiG.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-28 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
2019-05-28 Łukasz Kroplewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.

  • Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.