Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 21 października 2017 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PGNiG_Raport_2017_78_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PGNiG_Report_2017_78_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-25
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 21 października 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 21 października 2017 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed walnym zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 5 października 2017 r.

Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim i wystawione przez posiadacza tego rachunku zbiorczego. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia oraz zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 13 października 2017 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Dział Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 - 15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia, tj. od dnia 18 października 2017 r.

Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
Załączniki
Plik Opis
PGNiG Raport_2017_78_PL.pdfPGNiG Raport_2017_78_PL.pdf Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 21 października 2017 roku
PGNiG Report_2017_78_EN.pdfPGNiG Report_2017_78_EN.pdf Notice of the Extraordinary General Meeting of PGNiG SA to be held on October 21st 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, September 25th 2017


Notice of the Extraordinary General Meeting of PGNiG SA to be held on
October 21st 2017


Current Report No. 78/2017


Acting pursuant to Art. 399.1 of the Commercial Companies Code and Art.
47.1.1 of the Company’s Articles of Association, the Management Board of
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of Warsaw
convenes an Extraordinary General Meeting of PGNiG SA pursuant to Art.
402¹.1 of the Commercial Companies Code, to be held at 10.00 a.m. on
October 21st 2017, at the registered office of Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA at ul. Marcina Kasprzaka 25, Warsaw, Poland.


Agenda:


1. Opening of the Meeting.


2. Appointment of the Chairperson of the Meeting.


3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the
capacity to pass resolutions.


4. Preparation of the attendance list.


5. Adoption of the agenda.


6. Resolution to amend the Company’s Articles of Association.


7. Closing of the Meeting.


A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the
share capital may request that certain matters be placed on the agenda
of the General Meeting. Any such request should be sent to the Company
in the Polish language, in writing, or in electronic form to the
following e-mail address: wz@pgnig.pl. The request should contain
grounds or a draft resolution concerning the proposed agenda item and
should be submitted to the Management Board no later than 21 days before
the scheduled date of the General Meeting. The shareholder or
shareholders should prove that they are entitled to exercise this right
by submitting relevant documents in writing.


Any shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of
the Company’s share capital may, before the date of the General Meeting,
submit to the Company draft resolutions concerning items which have been
or are to be placed on the General Meeting’s agenda, in writing or in
electronic form to the email address: wz@pgnig.pl. Any such draft
resolutions should be in the Polish language, in the form of a Word
file. The shareholders should prove that they are entitled to exercise
this right by submitting relevant documents in writing.


During the Company’s General Meeting, each shareholder may submit draft
resolutions concerning items on the agenda. Such draft resolutions
should be prepared in the Polish language.


Shareholders may participate in the General Meeting in person or by
proxy. Pursuant to Art. 412¹.2 of the Commercial Companies Code, a power
of proxy to participate in the General Meeting of a public company and
to exercise voting rights should be granted in writing or in electronic
form. The power of proxy should be in the Polish language and may be
sent to the Company prior to the General Meeting in electronic form, as
a PDF file, to the e-mail address: wz@pgnig.pl.


As it will not be possible to participate in and speak at the General
Meeting using electronic means of communication, or to vote by post or
through electronic means of communication, postal or proxy voting forms
will not be published.


Representatives of legal persons must be able to present the original or
a copy (certified by a notary public) of an excerpt from the relevant
register (issued within the three months before the date of the General
Meeting), and if their right to represent the legal person does not
follow from the relevant register entry – they must be able to present
written powers of proxy (the original or a copy certified by a notary
public) along with the original or a copy (certified by a notary public)
of the excerpt from the relevant register which must be valid as at the
date of granting the powers of proxy.


Shareholders and proxies must be able to present proof of identity.


The record date for participation in the General Meeting is October 5th
2017.


The General Meeting may be attended only by persons who are Company
shareholders on the record date, i.e. 16 days prior to the General
Meeting.


At the request of a holder of rights under bearer shares in book-entry
form, made no earlier than after the date of the notice of the General
Meeting and no later than on the first business day following the
registration date, the entity keeping the relevant securities account
issues a certificate to such holder’s name confirming the holder’s right
to participate in the General Meeting.


With respect to shares registered in an omnibus account, a certificate
confirming the holder’s right to participate in the General Meeting may
be made in the Polish or English language, issued by the holder of that
omnibus account. Shareholders are advised to collect the certificates
and be able to present them during the General Meeting.


The list of entities entitled to participate in the General Meeting as
holders of rights under bearer shares is determined based on a list
prepared by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Central
Securities Depository of Poland) in accordance with the laws governing
trading in financial instruments.


Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the
full text of documents to be submitted to the General Meeting, along
with draft resolutions and comments of the Management and Supervisory
Boards, from the Company’s registered office.


Also, persons entitled to participate in the General Meeting may obtain
copies of proposals concerning all matters placed on the agenda a week
before the General Meeting, i.e. starting from October 13th 2017, from
the Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25, the
SCADA building, 2nd floor, Room 216 (Governing Bodies Services
Division), from 9.00 am to 3.00 pm.


In accordance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the list
of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be
available for inspection at the Company’s registered office in Warsaw,
ul. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, for three weekdays prior
to the date of the General Meeting, i.e. starting from October 18th 2017.


Information concerning the General Meeting is available on the Company’s
website at: www.pgnig.pl in the ‘Corporate Governance − General Meeting’
section.


To ensure that the General Meeting of PGNiG SA proceeds smoothly, the
Management Board is requesting all participants to arrive at the venue
of the meeting about 30 minutes before the scheduled time of its
commencement.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-25 Piotr Woźniak Prezes Zarządu
2017-09-25 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany statutu.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl