PGNIG: Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w złożu King Lear od Total E&P Norge AS

2019-06-07 12:21
publikacja
2019-06-07 12:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w złożu King Lear od Total E&P Norge AS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A („PGNiG”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 r. Zarząd PGNiG Upstream Norway AS („PUN”) – spółki zależnej Emitenta – zawarł umowę zakupu udziałów w koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Total E&P Norge AS („Umowa”).

Umowa obejmuje zakup 22,2% udziałów w licencjach PL146 i PL333 („Licencje”) od Total E&P Norge AS, zawierających złoże gazu King Lear. Operatorem złoża jest AkerBP, który posiada 77,8% udziałów zakupionych w 2018 roku od Equinor Energy AS.

King Lear jest złożem gazowo-ropnym zlokalizowanym na Morzu Północnym. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego udokumentowane zasoby wydobywalne wynoszą 9,2 mld m3 gazu oraz 6,5 mln m3 ropy naftowej. Strony objęły wartość transakcji tajemnicą handlową.

Obecnie na Licencjach trwają prace dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania złoża. Proces inwestycyjny planowany jest w latach 2021-24, a uruchomienie produkcji ma nastąpić w 2025 roku. Zgodnie z aktualnymi danymi operatora złoża, po uruchomieniu produkcji, wydobycie gazu w części przypadającej na PUN ma wynieść 0,25 mld m3 gazu rocznie.

Zakup Licencji jest elementem Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii.

Publikacja informacji dot. negocjacji i zamiaru zakupu udziałów w Licencjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Total E&P Norge AS została opóźniona w dniu 22 maja 2019 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Warsaw, June 7th 2019


PGNiG Upstream Norway AS signs agreement to purchase interest in King
Lear field from Total E&P Norge AS


Current Report No. 24/2019


The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(“PGNiG”, the “Company”) announces that on June 7th 2019 the Board of
Directors of PGNiG Upstream Norway AS (“PUN”), a subsidiary of the
Company, signed an agreement to purchase an interest in Licences on the
Norwegian Continental Shelf from Total E&P Norge AS (“the Agreement”).


The Agreement comprises the purchase of a 22.2% interest in PL146 and
PL333 Licences from Total E&P Norge AS, i.e. King Lear field. The
operator of the field is Aker BP (77.8% interest), which acquired
interest in the Licences in 2018 from Equinor Energy AS.


King Lear is a gas and condensate field located on the North Sea.
According to the Norwegian Petroleum Directorate data, the field has
documented recoverable resources of 9.2 bcm of natural gas and 6.5 mcm
of oil. The parties agreed not to disclose the value of transaction.


Currently, the Licenses are in the development phase. The investment
process is planned for the period of 2021-24, while production is
expected to start in 2025. According to the operator’s current data gas
production in the part attributable to PUN may reach 0.25 bcm of gas per
year.


The Licences has been purchased consistent with the PGNiG Group Strategy
for 2017–2022 (with an outlook until 2026), announced in Current Report
No. 19/2017 of March 13th 2017.


The Agreement provides for condition precedent related to obtaining the
required administrative consents in Norway.


The announcement of information on negotiations and intention to
purchase interest in Licences on the Norwegian Continental Shelf from
Total E&P Norge AS was delayed on May 22nd 2019 until today pursuant to
Article 17(4) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of April 16th 2014 on market abuse and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-07 Piotr Woźniak Prezes Zarządu
2019-06-07 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki