PGNIG: Zawarcie aneksu do umowy na dostawy LNG z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC

2019-06-12 15:27
publikacja
2019-06-12 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na dostawy LNG z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 z dnia 16 października 2018 r. informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. zawarto aneks do umowy długoterminowej z dnia 28 września 2018 r. („Aneks”) na dostawy gazu skroplonego („LNG”) z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC.

Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie wolumenu dostaw LNG na rzecz PGNiG pochodzącego z planowanego terminala skraplania gazu ziemnego Plaquemines LNG w Plaquemines Parish w USA z 1 mln ton do 2,5 mln ton rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi blisko 3,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji. W wyniku zawarcia Aneksu, łączny wolumen dostaw LNG realizowanych przez Venture Global Plaquemines LNG, LLC oraz Venture Global Calcasieu Pass, LLC w latach 2023-2043 na rzecz PGNiG może wynieść 3,5 mln ton LNG rocznie, tj. ponad 4,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji na rok. Dostawy realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

W ocenie Zarządu PGNiG, wynegocjowane warunki Aneksu są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych.

Publikacja informacji dot. negocjacji i zamiaru zawarcia Aneksu została opóźniona w dniu 28 maja 2019 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Warsaw, June 12th 2019


Conclusion of an annex to the LNG supply contract with Venture Global
Plaquemines LNG, LLC


Current Report No. 25/2019


Further to Current Report No. 50/2018 of October 16th 2018, the
Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(“PGNiG”, the “Company”) announces that an annex to long-term contract
for the supply of liquefied natural gas (“LNG”) (“Annex”) was signed on
June 12th, 2019 with Venture Global Plaquemines LNG, LLC.


The subject of the Annex is to increase the volume from 1 to 2.5 million
tonnes of LNG a year (i.e. approximately 3.4 bcm of natural gas after
regasification) coming from planned Plaquemines LNG liquefaction
facility in Plaquemines Parish in USA. As a result of conclusion of the
Annex, total volume of LNG supplies to PGNiG from Venture Global
Plaquemines LNG, LLC and Venture Global Calcasieu Pass, LLC in period of
2023-43 may reach 3.5 million tonnes of LNG annually, i.e. over 4.7 bcm
of natural gas after regasification per year. The deliveries will be
made on a free-on-board basis, which means LNG will be lifted by the
buyer at the port of loading.


In the opinion of the PGNiG Management Board, negotiated terms and
conditions of the Annex are satisfactory in the context of the PGNiG
Group’s strategy to expand LNG trading on global markets.


The announcement of information on negotiations and intention to annex
the contract with Venture Global Plaquemines LNG, LLC was delayed on May
28th 2019 until today pursuant to Article 17(4) of Regulation (EU) No.
596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16th
2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Michał Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
2019-06-12 Robert Perkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki