REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów PKPE Holding

2022-12-28 13:17
publikacja
2022-12-28 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-28
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów PKPE Holding
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. PGE (jako kupujący) oraz Edison Holdings S.à r.l. („Sprzedający”) podpisały Przedwstępną Umowę Sprzedaży Udziałów w PKPE Holding Sp. z o.o. („Spółka”), na podstawie której PGE i Sprzedający zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w Spółce („Umowa Przedwstępna”). W wykonaniu Umowy Przedwstępnej PGE nabędzie od Sprzedającego bezpośrednio 100% udziałów w Spółce, a pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziały w pozostałych spółkach zależnych, posiadane przez Spółkę.

PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. („Grupa PKPE”). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln złotych w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln złotych i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked – box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy Sprzedającego.
Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 r. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji.

W określonych przypadkach dotyczących m.in. różnic między wartością rzeczywistych i prognozowanych niektórych danych finansowych, strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków:
- uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka;
- uzyskanie zgody Ministra Aktywów Państwowych;
- uzyskanie zgód podmiotów finansujących.

W przypadku zaistnienia określonych w Umowie Przedwstępnej okoliczności strony mogą odstąpić od transakcji.

Nabycie PKPE Holding Sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The signing of a preliminary agreement regarding the acquisition of 100%
of the shares in PKPE Holding

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
discloses that on December 28, 2022, PGE (as the buyer) and Edison
Holdings S.à r.l. (the “Seller”) signed a preliminary share sale
agreement regarding the shares in PKPE Holding Sp. z o.o. (the
“Company”), pursuant to which PGE and the Seller have committed to
conclude a promised agreement for the sale of 100% of the shares in the
Company (the “Preliminary Agreement”). In performance of the Preliminary
Agreement, PGE will directly acquire from the Seller 100% of the shares
in the Company, and, indirectly, 100% of the shares in PKP Energetyka
S.A., and shares in other subsidiaries owned by the Company.

PKPE Holding Sp. z o.o. is a holding company controlling a number of
entities the activities of which are concentrated around PKP Energetyka
S.A. (the “PKPE Group”). The PKPE Group is an energy distributor and
seller of energy to the traction grid, and additionally provides
traction grid maintenance.

The price to be paid by PGE was determined to be approximately PLN 1
913.5 million on the basis of the enterprise value as at March 31, 2022,
of approximately PLN 5 944.5 million, and will be settled using a
locked-box mechanism. The price will be subject to eventual adjustments,
in particular by the amount of outflow from the PKPE Group to the
Seller’s group.

The closing of the transaction is planned to take place on April 3,
2023. The payment for the shares will be effectuated on the transaction
closing date.

In certain cases concerning, inter alia, the differences between the
values of the actual and the projected selected financial data, the
parties may withdraw from the Preliminary Agreement.

The closing of the transaction is conditional upon the satisfaction, in
particular, of the following conditions:


- obtaining the consent of the Office of Competition and Consumer
Protection (UOKiK);


- closing the court dispute concerning the privatisation of PKP
Energetyka;


- obtaining the consent of the Minister of State Assets;


- obtaining waivers from the financing institutions.

In the case of the occurrence of the circumstances specified in the
Preliminary Agreement, the parties may withdraw from the transaction.

The acquisition of PKPE Holding Sp. z o.o. is in line with PGE Group’s
strategy. As a result of the transaction, PGE Group will gain access to
the distribution grid throughout the whole country.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-28 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-12-28 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki