REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

2022-05-11 17:11
publikacja
2022-05-11 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii E („Akcje Serii E”).

Subskrypcja Akcji Serii E nastąpiła na podstawie uchwały nr 7 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 marca 2022 r. i wznowionego dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: proces budowania księgi popytu miał miejsce w dniach 6-7 kwietnia 2022 r. Umowy objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z inwestorami (z wyłączeniem Skarbu Państwa) oraz opłacone w dniach 8-14 kwietnia 2022 r. Umowa objęcia Akcji Serii E ze Skarbem Państwa została zawarta i opłacona do 21 kwietnia 2022 r
2. Data przydziału papierów wartościowych: 22 kwietnia 2022 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału emitowane było 373.952.165 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Serii E o wartości nominalnej 8,55 (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) złotych każda. Wszystkie z nich były przedmiotem subskrypcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 373.952.165 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Serii E o wartości nominalnej 8,55 (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) złotych każda.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 373.952.165 (słownie trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Serii E o wartości nominalnej 8,55 (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) złotych każda.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena emisyjna: 8,55 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Serii E.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: zapisy na papiery wartościowe złożyło 141 (słownie: sto czterdzieści jeden) podmiotów na podstawie 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) umów objęcia akcji. Subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje Serii E zostały objęte przez 141 (słownie: sto czterdzieści jeden) podmiotów na podstawie 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) umów objęcia.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii E nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3.197.291.010,75 zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji przypadających na jedną Akcję Serii E. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych (dla przypadku, w którym do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności): Nie dotyczy.

Zastrzeżenie: niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje podlegają ograniczeniom i nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesłanie byłoby niezgodne z prawem.
Niniejszy raport publikowany jest w celu realizacji obowiązków informacyjnych, którym podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, i nie stanowi oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi zamieszczonymi na końcu niniejszego raportu bieżącego.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Completion of the subscription of E series shares

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Company”)
hereby provides the information regarding the completion of the private
subscription of E series shares („E Series Shares").

The subscription of E Series Shares was made pursuant to Resolution no.
7 of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company
dated 6 April 2022 convened on 7 March 2022 and resumed on 6 April 2022
regarding the reduction of the share capital by decreasing the nominal
value of shares and increasing the share capital by means of an issuance
of E series shares in a private subscription, depriving the existing
shareholders of entire pre-emptive right to all E series shares,
applying for admission and introduction of E series shares or rights to
E series shares to trading on the regulated market of the Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerialization of E series
shares or rights to E series shares and amendment of the Company's
Articles of Association („Share Capital Increase Resolution").

1. The date of the subscription or sale commencement and completion: the
book-building process took place on 6-7 April 2022. Agreements on
subscribing for E Series Shares were concluded with investors (excluding
the State Treasury) and paid-up between 8-14 April 2022. The
subscription agreement relating to E Series Shares with the State
Treasury was concluded and paid-up by 21 April 2022.


2. The date of allocation of securities: 22 April 2022


3. The number of subscribed or sold securities: In accordance with the
Share Capital Increase Resolution 373,952,165 (in words: three hundred
seventy-three million nine hundred fifty-two thousand one hundred
sixty-five E Series Shares with a nominal value of PLN 8.55 (in words:
eight zloty 55/100) each were issued. All of them were subscribed.


4. The reduction rate in individual tranches, when in at least one
tranche the number of allocated securities was lower than the number of
securities subscribed for: not applicable.


5. The number of securities which were subscribed under the subscription
or sale: under a private subscription 373,952,165 (in words: three
hundred seventy-three million nine hundred fifty-two thousand one
hundred sixty-five) E Series Shares with a nominal value of PLN 8.55 (in
words: eight zloty 55/100) each were acquired.


6. The number of securities allocated under the subscription or sale:
under a private subscription 373,952,165 (in words: three hundred
seventy-three million nine hundred fifty-two thousand one hundred
sixty-five) E Series Shares with a nominal value of PLN 8.55 (in words:
eight zloty 55/100) each were acquired.


7. The price at which securities were acquired (purchased): PLN 8.55 (in
words: eight zloty 55/100) per E Series Share.


8. The number of persons who placed subscriptions for the securities
under the subscription or sale in individual tranches: The securities
were subscribed by 141 (in words: one hundred forty-one) entities under
98 (in words: ninety-eight) subscription agreements. The private
subscription was not divided into tranches.


9. The number of persons to whom securities were allocated under the
subscription in individual tranches: E Series Shares were subscribed by
141 (in words: one hundred forty-one) entities under 98 (in words:
ninety-eight) subscription agreements.


10. The name (business name) of underwriters who acquired securities in
performance of the underwriting agreements, specifying the number of
securities acquired, together with the actual unit price of the security
(the issue or sale price upon deducting the remuneration for the
acquisition of one security, pursuant to the underwriting agreement, by
the underwriter): not applicable. The issue of E Series Shares did not
involve any underwriting liabilities.


11. The value of the subscription or sale performed, understood as the
product of the number of the securities which the offer concerned and
the issue or sale price: PLN 3.197.291.010,75 (in words: three billion
one hundred and ninety-seven million two hundred and ninety-one thousand
and ten zloty 75/100).


12. The aggregate amount of all costs counting towards the issue costs,
with an indication of the amount of the costs by each title, divided at
least into the costs: As of the date of submitting this report, the
Company does not have information on the final settlement of the costs
of the issue. The costs shall be made available to the public in a form
of a current report, after receipt and acceptance of all invoices from
the entities involved in the work on preparing and conducting the issue.


13. The average cost of effecting the subscription or sale per unit of
the security which the subscription or sale concerns: As of the date of
submitting this report, the Company does not have information on the
final settlement of the costs of the issue per unit of E Series Shares.
The costs shall be made available to the public in a form of a current
report, after receipt and acceptance of all invoices from the entities
involved in the work on preparing and conducting the issuance.


14. The manner of payment for the securities acquired (purchased) (in
case of acquiring by way of set-off of claims): not applicable.
Disclaimer: this current report and the information contained herein is
restricted and is not intended for publication, announcement,
distribution or transmission, directly or indirectly, in whole or in any
part, in the territory of the United States of America, Australia,
Canada, Japan or any other countries where such publication,
announcement, distribution or transmission would be unlawful.

This report is published for the purpose of fulfilling information
obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. as an issuer of
securities admitted to trading on a regulated market, and does not
constitute securities offering in any jurisdiction.


Please read legal disclaimers at the end of this current report.

Legal disclaimers:


This current report has been prepared in accordance with the
requirements of Article 17(1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and Article 56(1)(2) of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies ("Public Offering Act").


This current report is of an informative nature only, it constitutes the
fulfilment of information obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. as a public company whose shares are admitted and introduced to
trading on the regulated market run by the Warsaw Stock Exchange S.A and
(i) is not made available for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the acquisition of securities of PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. with its registered office in Warsaw or of
encouraging, directly or indirectly, to purchase or subscribe for such
securities and (ii) does not constitute an advertisement or promotional
material prepared or published by the Company for the purpose of
promoting the securities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., their
subscription, purchase or offering, or to encourage investors, directly
or indirectly, to purchase or subscribe for such securities.


This current report is not an advertisement within the meaning of
Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


This current report and the information contained herein is not intended
for publication, announcement or dissemination, directly or indirectly,
in or into the United States, or in other countries where public
dissemination of the information contained herein may be restricted or
prohibited by law. The securities referred to herein have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States except for
transactions not being subject to registration obligation under the U.S.
Securities Act or pursuant to an exemption from such registration
obligation.

Legal basis: § 16 sec. 1 the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information to be published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-05-11 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki