REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego 27/2022 z dnia 11 maja 2022 r. oraz raportu bieżącego 34/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. - zakończenie subskrypcji akcji serii E

2022-08-23 16:42
publikacja
2022-08-23 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego 27/2022 z dnia 11 maja 2022 r. oraz raportu bieżącego 34/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. - zakończenie subskrypcji akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2022 z dnia 11 maja 2022 r. („Raport”) oraz raportu bieżącego 34/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., w związku z otrzymaniem zestawienia i akceptacją kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty subskrypcji prywatnej akcji serii E („Akcje Serii E”) oraz zarejestrowaniem w KDPW dnia 6 czerwca 2022 r. Akcji Serii E pod kodem ISIN PLPGER000010, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie treści Raportu w zakresie informacji zawartych w pkt. 12) i 13) Raportu dotyczących kosztów związanych z zakończoną ofertą.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty: 7 260 585,62 zł, przy czym wszystkie te koszty dotyczą punktu a) (przygotowanie i przeprowadzenie oferty), gdyż punkty b), c) i d) nie znajdują zastosowania: Akcje Serii E nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego, w związku z ofertą publiczną Akcji Serii E ani ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie został przygotowany prospekt, a w związku z ofertą publiczną nie prowadzono działań promocyjnych.
Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Spółki w 2022 r.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: ok. 0,02 zł za jedną Akcję Serii E.

Zastrzeżenie: niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje podlegają ograniczeniom i nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesłanie byłoby niezgodne z prawem.
Niniejszy raport publikowany jest w celu realizacji obowiązków informacyjnych, którym podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, i nie stanowi oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi zamieszczonymi na końcu niniejszego raportu bieżącego.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Supplement to current report 27/2022 dated 11 May 2022 and current
report 34/2022 dated 1 June 2022 - completion of the subscription of E
series shares

With reference to current report 27/2022 dated 11 May 2022 („Report")
and current report 34/2022 dated 1 June 2022, in connection with the
receipt of the statement and acceptance of the costs from the entities
involved in the preparation and conduct of the private subscrption of E
series shares („E Series Shares") as well as registration at the KDPW on
6 June 2022 E Series Shares under ISIN code PLPGER000010, the Management
Board of PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Company”) herby
provides an update of the Report with regard to information in points
12) and 13) of the Report regarding the costs of completion of the
subscription.

12. The aggregate amount of all costs counting towards the issue costs,
with an indication of the amount of the costs by each title, divided at
least into the costs: a) preparation and conduct of the offer; b)
remuneration of the underwriers, for each of them separately; c) drawing
up of the prospectus, including consultancy costs; d) the promotion of
the offer: PLN 7 260 585.62 whereby all these costs relate to point a)
the preparation and conduct of the offer, as points b), c) and d) do not
apply: E Series Shares were not subject to underwriting commitment, no
prospectus was prepared in connection with the public offering of E
Series Shares or the application for their admission to trading on the
regulated market and no promotional activites were carried out in
connection with the public offering.


The issue costs incurred by the Company were included in the Company's
operating expenses in 2022.


13. The average cost of conducting the subscription or sale per unit of
the security which the subscription or sale concerns: approx. PLN 0.02
per E Series Share.

Disclaimer: this current report and the information contained herein is
restricted and is not intended for publication, announcement,
distribution or transmission, directly or indirectly, in whole or in any
part, in the territory of the United States of America, Australia,
Canada, Japan or any other countries where such publication,
announcement, distribution or transmission would be unlawful.

This report is published for the purpose of fulfilling information
obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. as an issuer of
securities admitted to trading on a regulated market, and does not
constitute securities offering in any jurisdiction.


Please read legal disclaimers at the end of this current report.

Legal disclaimers:


This current report has been prepared in accordance with the
requirements of Article 17(1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and Article 56(1)(2) of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies ("Public Offering Act").


This current report is of an informative nature only, it constitutes the
fulfilment of information obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. as a public company whose shares are admitted and introduced to
trading on the regulated market run by the Warsaw Stock Exchange S.A and
(i) is not made available for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the acquisition of securities of PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. with its registered office in Warsaw or of
encouraging, directly or indirectly, to purchase or subscribe for such
securities and (ii) does not constitute an advertisement or promotional
material prepared or published by the Company for the purpose of
promoting the securities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., their
subscription, purchase or offering, or to encourage investors, directly
or indirectly, to purchase or subscribe for such securities.


This current report is not an advertisement within the meaning of
Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


This current report and the information contained herein is not intended
for publication, announcement or dissemination, directly or indirectly,
in or into the United States, or in other countries where public
dissemination of the information contained herein may be restricted or
prohibited by law. The securities referred to herein have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States except for
transactions not being subject to registration obligation under the U.S.
Securities Act or pursuant to an exemption from such registration
obligation.

Legal basis: § 16 sec. 1 the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information to be published by
issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-08-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki