REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Ujawnienie informacji opóźnionej – Decyzja Zarządu PGE w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji

2022-01-18 17:34
publikacja
2022-01-18 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Ujawnienie informacji opóźnionej – Decyzja Zarządu PGE w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnych, których ujawnienie zostało opóźnione w dniu 18 stycznia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, była informacja o podjęciu w dniu 18 stycznia 2022 r. uchwały Zarządu PGE w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Treść opóźnionej informacji poufnej:
"Zarząd PGE informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 r. Zarząd PGE podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji („Uchwała”).

Uchwała przewiduje zaproponowanie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

Intencją Zarządu Emitenta jest pozyskanie od inwestorów w ramach procesu podwyższenia kapitału kwoty przekraczającej 3 mld złotych.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE w trzech obszarach:
1. rozwój odnawialnych źródeł energii;
2. dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych;
3. rozwój dystrybucji.

O poszczególnych etapach związanych z dokapitalizowaniem Spółki, w szczególności o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących."

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie przedstawienia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały oraz wyrażenia zgody na czynności faktyczne i prawne wymagane do przeprowadzenia procesu dokapitalizowania Spółki. Ww. uchwała Rady Nadzorczej została podjęta dnia 18 stycznia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Delayed disclosure of the inside information - Decision of the PGE
Management Board on commencement of recapitalisation of the Company by
way of share issue

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", the
"Company", the "Issuer"), acting pursuant to Art. 17 sect. 1 and 4 of
the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of April 16, 2014 on market abuse and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR Regulation")
discloses to the public the contents of the inside information whose
disclosure was delayed on January 18, 2022 pursuant to Article 17(4) of
the MAR Regulation.

Inside information the disclosure of which was delayed was information
about the resolution of the Management Board of PGE dated January 18,
2022 on commencement of the recapitalization of PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.

The content of the delayed inside information:

"The Management Board of PGE informs that on January 18, 2022 the
Management Board of PGE adopted the resolution on commencement of the
recapitalization of the Company in connection with planned investment
projects in the area of renewable energy, decarbonisation and
distribution (the "Resolution").

The resolution provides for a proposal to the Extraordinary General
Meeting of the Company to adopt a resolution on lowering the share
capital by way of reducing the par value of shares and simultaneously
increasing the share capital by way of issuing series E shares under the
private subscription procedure, depriving the existing shareholders
entirely of the preemptive right to all series E shares, applying for
admission and introduction of series E shares or rights to series E
shares to trading on the regulated market of Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. [Warsaw Stock Exchange], dematerialising
series E shares or rights to series E shares, as well as amending the
Company Statutes.

The intention of the Management Board of the Issuer is to obtain from
investors an amount exceeding PLN 3 billion in the course of the capital
increase process.

The issue proceeds are intended to support PGE's investments in three
areas:


1. development of renewable energy sources;


2. decarbonisation through development of low-carbon sources;


3. development of distribution.

The Company shall inform about the stages of the process of
recapitalization of the Company, in particular about convening the
Extraordinary General Meeting of the Company, in separate current
reports."

Disclosure of the aforementioned inside information has been delayed
until the Supervisory Board has adopted a resolution on presenting its
opinion on the proposal of the Management Board of the Company to the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to adopt a
resolution and consent to the factual and legal actions required to
carry out the recapitalization of the Company. The said resolution of
the Supervisory Board was adopted on January 18, 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-01-18 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki