REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-05 16:59
publikacja
2023-01-05 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-05
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2023 roku:
- Jednostkowy raport roczny PGE za 2022 rok oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGE za 2022 rok – 21 marca 2023 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 23 maja 2023 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2023 roku – 12 września 2023,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 21 listopada 2023 roku.

Ponadto Zarząd PGE informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 rok” zostanie przekazane 21 marca 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej PGE będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dates of publication of periodic reports in 2023

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
“Company”, “PGE”) hereby discloses the dates of publication of the
Company’s periodic reports in 2023:


- Stand-alone annual report for 2022 and consolidated annual report for
2022 – March 21, 2023,


- Consolidated quarterly report for the first quarter of 2023 – May 23,
2023,


- Consolidated half year report for the first half of 2023 – September
12, 2023


- Consolidated quarterly report for the third quarter of 2023 – November
21, 2023.

In addition, the Management Board of PGE discloses that “Consolidated
statement of payments to the public administration for 2022” will be
published on March 21, 2023.

The Management Board of the Company announces that, pursuant to § 62
section 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated March 29,
2018 on current and periodic information published by issuers of
securities and on conditions under which such information may be
recognized as being equivalent to information required by the
regulations of law of a state which is not a member state (Dziennik
Ustaw of 2018, item 757) (the “Regulation”), the Company will not
publish separate stand-alone quarterly reports. Consolidated quarterly
reports of the PGE Capital Group will include quarterly financial
information including information indicated in § 66 section 1-4, section
5 first sentence and section 9 of the Regulation.

Moreover, the Management Board of the Company informs that the Company
will not publish consolidated quarterly report for the fourth quarter of
2022 and consolidated quarterly report for the second quarter of 2023
pursuant to § 79 section 2 of the Regulation. The Company also will not
publish separate stand-alone half-year report pursuant to § 62 section 3
of the Regulation.

Legal ground: § 80 section 1 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-05 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-01-05 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki