REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2022 r.

2022-11-10 17:16
publikacja
2022-11-10 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w III kwartale 2022 r. wyniósł około 2 328 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 576 mln zł,
segment Ciepłownictwo: -8 mln zł (strata),
segment Dystrybucja: 668 mln zł,
segment Obrót: 486 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 561 mln zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 17 mln zł.

Ponadto, na wyniki III kwartału 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym pomniejszające wynik EBITDA łącznie o około 402 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na obniżenie wyniku EBITDA o około 422 mln zł.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w III kwartale 2022 r. wyniósł około 1 926 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 157 mln zł,
segment Ciepłownictwo: -10 mln zł (strata),
segment Dystrybucja: 668 mln zł,
segment Obrót: 509 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 561 mln zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 17 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 654 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1 990 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2022 r. wyniosło około –1 837 mln zł (gotówka netto), przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w III kwartale 2022 r. przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 575,7 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 578,3 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r. jest planowana na 22 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated selected financial and operating data for the third quarter of
2022

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
publishes initial selected consolidated financial and operating data for
the third quarter of 2022 (Q3 2022).

According to the initial estimates, net electricity production at PGE
Group generating units in Q3 2022 amounted to approximately 16.0 TWh,
distribution volume arrived at 8.9 TWh and sales of electricity to final
off-takers came out at 8.3 TWh. Heat sales volume amounted to 4.0 PJ.

Consolidated recurring EBITDA for Q3 2022 amounted to approximately PLN
2 328m, including:


Conventional Generation segment PLN 576m,


District Heating segment PLN -8m (loss),


Distribution segment PLN 668m,


Supply segment PLN 486m,


Renewables segment PLN 561m,


Circular Economy segment PLN 17m.

In addition, the results for Q3 2022 were influenced by one-off events
decreasing EBITDA result by approx. PLN 402m. The non-cash item of
changes in reclamation provision, which translated into an decrease in
EBITDA by PLN 422m had the greatest impact on the result of the period.

In effect, consolidated reported EBITDA for Q3 2022 amounted to
approximately PLN 1 926m, including:

Conventional Generation segment PLN 157m,


District Heating segment PLN -10m (loss),


Distribution segment PLN 668m,


Supply segment PLN 509m,


Renewables segment PLN 561m,


Circular Economy segment PLN 17m.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent
company amounted to approximately PLN 654m. CAPEX amounted to PLN 1
990m. Estimated net debt amounted to approximately PLN –1 837m as at
September 30, 2022, and estimated economic net financial debt (including
future payment for CO2 rights) amounted to approx. PLN 11.1bn.

Average electricity wholesale price realized in Q3 2022 by:


- Conventional Generation segment amounted to PLN 575.7 per MWh,


- Conventional Generation and District Heating segments amounted to PLN
578.3 per MWh.

At the same time, the average cost of CO2 emission rights for both
segments related to electricity generation amounted to PLN 329.8 per MWh.

Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated
financial statements of the PGE Group are still in the preparation
process. The consolidated report for third quarter of 2022 is planned to
be published on November 22, 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-11-10 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki