REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 2022 r.

2022-08-24 17:45
publikacja
2022-08-24 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-24
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2022 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,8 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,4 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w II kwartale 2022 r. wyniósł około 1 616 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: -44 mln zł (strata),
segment Ciepłownictwo: -154 mln zł (strata),
segment Dystrybucja: 681 mln zł,
segment Obrót: 875 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 340 mln zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł.

Ponadto, na wyniki II kwartału 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym powiększające wynik EBITDA łącznie o około 2 161 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na powiększenie wyniku EBITDA o 2 160 mln zł.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w II kwartale 2022 r. wyniósł około 3 777 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 2 092 mln zł,
segment Ciepłownictwo: -142 mln zł (strata),
segment Dystrybucja: 674 mln zł,
segment Obrót: 900 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 341 mln zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł.
Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 266 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 949 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło około 2 376 mln zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 12,8 mld zł.
Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w II kwartale 2022 r. przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 478,5 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 474,7 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 złotych/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r. jest planowana na 20 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated selected financial and operating data for the second quarter
of 2022

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
publishes initial selected consolidated financial and operating data for
the second quarter of 2022 (Q2 2022).


According to the initial estimates net electricity production at PGE
Group generating units in Q2 2022 amounted to approximately 15.0 TWh,
distribution volume arrived at 8.8 TWh and sales of electricity to final
off-takers came out at 8.4 TWh. Heat sales volume amounted to 8.4 PJ.


Consolidated recurring EBITDA for Q2 2022 amounted to approximately PLN
1 616m, including:


Conventional Generation segment PLN -44m (loss),


District Heating segment PLN -154m (loss),


Distribution segment PLN 681m,


Supply segment PLN 875m,


Renewables segment PLN 340m,


Circular Economy segment PLN 14m.

In addition, the results for Q2 2022 were influenced by one-off events
increasing EBITDA result by approx. PLN 2 161m. The non-cash item of
changes in reclamation provision, which translated into an increase in
EBITDA by PLN 2 160m had the greatest impact on the result of the period.


In effect, consolidated reported EBITDA for Q2 2022 amounted to
approximately PLN 3 777m, including:


Conventional Generation segment PLN 2 092m,


District Heating segment PLN -142m (loss),


Distribution segment PLN 674m,


Supply segment PLN 900m,


Renewables segment PLN 341m,


Circular Economy segment PLN 14m.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent
company amounted to approximately PLN 2 266m. CAPEX amounted to PLN
949m. Estimated net debt amounted to approximately PLN 2 376m as at June
30, 2022, and estimated economic net financial debt (including future
payment for CO2 rights) amounted to approx. PLN 12.8bn.


Average electricity wholesale price realized in Q2 2022 by:


- Conventional Generation segment amounted to PLN 478.5 per MWh,


- Conventional Generation and District Heating segments amounted to PLN
474.7 per MWh.


At the same time, the average cost of CO2 emission rights for both
segments related to electricity generation amounted to PLN 311.6 per MWh.


Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated
financial statements of the PGE Group are still in the preparation
process. The consolidated report for first half of 2022 is planned to be
published on September 20, 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-24 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-08-24 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki