REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2021 r.

2021-08-30 17:19
publikacja
2021-08-30 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 32,9 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,6 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,1 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2021 r. wyniósł około 5 229 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 024 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 715 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 382 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 706 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 382 mln zł,
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 24 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 247 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło około 5 948 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2021 r. wyniosła 254,3 PLN/MWh.

Obecnie w PGE trwają testy na utratę wartości aktywów (o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2021), których rezultat może mieć potencjalnie istotny wpływ na poziom wyniku netto. W związku z powyższym, informacja odnośnie do szacowanego poziomu wyniku netto zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z wynikami testów.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe są nadal w trakcie przygotowywania i są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. nastąpi 28 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated selected financial and operating data for the first half of
2021

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
publishes initial selected consolidated financial and operating data for
the first half of 2021.

According to the initial estimates net electricity production at PGE
generating units in the first half of 2021 amounted to approximately
32.9 TWh, distribution volume arrived at 18.6 TWh and sales to final
off-takers came out at 18.8 TWh. Heat sales volume amounted to 32.1 PJ.

Consolidated EBITDA for the first half of 2021 amounted to approximately
PLN 5 229 million, including:


EBITDA of Conventional Generation segment PLN 2 024m,


EBITDA of District Heating segment PLN 715m,


EBITDA of Distribution segment PLN 1 382m,


EBITDA of Supply segment PLN 706m,


EBITDA of Renewables segment PLN 382m,


EBITDA of Circular Economy segment PLN 24m.

CAPEX amounted to PLN 2 247m. Estimated net debt amounted to
approximately PLN 5 948m as at June 30, 2021.

Average electricity wholesale price realized by Conventional Generation
segment in the first half of 2021 amounted to PLN 254.3 per MWh.

Currently, the impairment tests are being conducted at PGE (company
informed about that in current report no. 23/2021), result of which may
potentially have a significant impact on the net result. With regard to
the above, information about the estimated net result will be published
together with the results of the impairment tests.Disclaimer:
Presented values are estimated and may change. Consolidated and
standalone financial statements are still in the preparation process and
are reviewed by the professional auditor. The consolidated report for
the first half of 2021 will be published on September 28, 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2021-08-30 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki