REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2022 r.

2022-05-11 18:54
publikacja
2022-05-11 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,8 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w I kwartale 2022 r. wyniósł około 2 592 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 438 mln zł,
segment Ciepłownictwo: 201 mln zł,
segment Dystrybucja: 798 mln zł,
segment Obrót: 569 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 500 mln zł.

Ponadto, na wyniki I kwartału 2022 roku wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, mające charakter niegotówkowy (rozwiązanie rezerwy na prosumentów) powiększające wynik EBITDA łącznie o około 19 mln zł.
W efekcie raportowany skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w I kwartale 2022 r. wyniósł około 2 611 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 438 mln zł,
segment Ciepłownictwo: 201 mln zł,
segment Dystrybucja: 798 mln zł,
segment Obrót: 593 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 500 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 022 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 895 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2022 r. wyniosło około 4 192 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w I kwartale 2022 r. przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 443,4 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt uprawnień do emisji CO2 dla obu segmentów w I kwartale 2022 r. wyniósł 278,0 zł/t.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r. jest planowana na 24 maja 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated selected financial and operating data for the first quarter of
2022

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
publishes initial selected consolidated financial and operating data for
the first quarter of 2022.

According to the initial estimates net electricity production at PGE
generating units in Q1’ 2022 amounted to 17.3 TWh, distribution volume
arrived at 9.8 TWh and sales to final off-takers came out at 9.1 TWh.
Heat sales volume amounted to 21.3 PJ.

Consolidated recurring EBITDA for Q1’ 2022 amounted to approximately PLN
2 592m, including:


Conventional Generation segment PLN 438m,


District Heating segment PLN 201m,


Distribution segment PLN 798m,


Supply segment PLN 569m,


Renewables segment PLN 500m.

In addition, the results for Q1’ 2022 were influenced by one-off event
(the non-cash item of release of provision for prosumers) increasing
EBITDA result by approx. PLN 19m.


In effect, consolidated reported EBITDA for Q1’ 2022 amounted to
approximately PLN 2 611m, including:


Conventional Generation segment PLN 438m,


District Heating segment PLN 201m,


Distribution segment PLN 798m,


Supply segment PLN 593m,


Renewables segment PLN 500m.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent
company amounted to approximately PLN 1 022m. CAPEX amounted to PLN
895m. Estimated net debt amounted to approximately PLN 4 192m as at
March 31, 2022.


Average electricity wholesale price realized in Q1’ 2022 by:


- Conventional Generation segment amounted to PLN 457.0 per MWh,


- Conventional Generation and District Heating segments amounted to PLN
443.4 per MWh.

At the same time, the average cost of CO2 emission rights for both
segments amounted to PLN 278.0 per ton in Q1’ 2022.

Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated
financial statements of the PGE Group are still in the preparation
process. The consolidated report for Q1’ 2022 is planned to be published
on May 24, 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-05-11 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki