REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 r.

2021-05-11 19:13
publikacja
2021-05-11 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,5 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 23,0 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2021 r. wyniósł około 2 206 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 511 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 510 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 658 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 352 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 193 mln zł.
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego*: 9 mln zł.

* segment wyodrębniony od 1 stycznia 2021 r. Spółki segmentu funkcjonowały wcześniej w ramach segmentów Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo i Pozostała działalność.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 808 mln zł (czyli 0,43 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 839 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2021 r. wyniosło około 9 068 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2021 r. wyniosła 248,2 PLN/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 r. nastąpi 25 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated selected financial and operating data for the first quarter of
2021


The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
publishes initial selected consolidated financial and operating data for
the first quarter of 2021.

According to the initial estimates net electricity production at PGE
generating units in the first quarter of 2021 amounted to 17.1 TWh,
distribution volume arrived at 9.5 TWh and sales to final off-takers
came out at 9.7 TWh. Heat sales volume amounted to 23.0 PJ.

Consolidated EBITDA for the first quarter of 2021 amounted to
approximately PLN 2 206 m, including:


EBITDA of Conventional Generation segment PLN 511 m,


EBITDA of District Heating segment PLN 510 m,


EBITDA of Distribution segment PLN 658 m,


EBITDA of Supply segment PLN 352 m,


EBITDA of Renewables segment PLN 193 m.


EBITDA of Circular Economy segment* PLN 9 m.

* segment created as of January 1, 2021. The companies from this segment
previously operated in segments: Conventional Generation, District
Heating and Other operations.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent
company amounted to approximately PLN 808 m (i.e. earnings per share of
PLN 0.43). CAPEX amounted to PLN 839 m. Estimated net debt amounted to
approximately PLN 9 068 m as at March 31, 2021.

Average electricity wholesale price realized by Conventional Generation
segment in the first quarter of 2021 amounted to PLN 248.2 per MWh.

Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated
financial statements of the PGE Group are still in the preparation
process. The consolidated report for the first quarter of 2021 will be
published on May 25, 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
2021-05-11 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki