REKLAMA
WEBINAR

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kw. 2023 r.

2023-05-12 17:17
publikacja
2023-05-12 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-12
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kw. 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2023 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kw. 2023 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,5 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w I kw. 2023 r. wyniósł około 3,35 mld zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,91 mld zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,92 mld zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,27 mld zł,
EBITDA segmentu Obrót: (strata) -0,34 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,44 mld zł.
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,01 mld zł

Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (wynikający z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za I kw. 2023 r. wyniósł 2,32 mld zł (zmniejszenie wyniku finansowego).

Ponadto na wyniki I kw. 2023 roku wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA o około 0,08 mld zł, w postaci korekty szacunku odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny dotyczącej 2022 r.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w I kw. 2023 r. wyniósł około 3,43 mld zł, w tym:

segment Energetyka Konwencjonalna: 0,91 mld zł,
segment Ciepłownictwo: 0,92 mld zł,
segment Dystrybucja: 1,27 mld zł,
segment Obrót: (strata) -0,25 mld zł,
segment Energetyka Odnawialna: 0,44 mld zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,01 mln zł.


Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1,72 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 1,53 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2023 r. wyniosło około 5,94 mld zł, przy czym szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 13,77 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w I kw. 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 767,5 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 771,6 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 406,6 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2023 r. jest planowana na 23 maja 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated selected financial and operating data for Q1 2023.

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
publishes initial selected consolidated financial and operating data for
Q1 2023.

According to the initial estimates net electricity production at PGE
Group generating units in Q1 2023 amounted to 15.7 TWh, distribution
volume arrived at 9.5 TWh and sales to final off-takers came out at 8.9
TWh. Heat sales volume amounted to 20.2 PJ.

Consolidated recurring EBITDA in Q1 2023 amounted to approximately PLN
3.35 bn, including:


EBITDA of Conventional Generation segment PLN 0.91 bn,


EBITDA of District Heating segment PLN 0.92 bn,


EBITDA of Distribution segment PLN 1.27 bn,


EBITDA of Supply segment (loss) PLN -0.34 bn,


EBITDA of Renewables segment PLN 0.44 bn.


EBITDA of Circular Economy segment PLN 0.01 bn.

Estimated impact of contributions to Price Difference Payment Fund
(resulting from the Act of October 27, 2022 on extraordinary measures to
limit the level of electricity prices and support for certain consumers
in 2023 and the Regulation of the Council of Ministers on the method of
calculating the price cap of November 8, 2022) in Q1 2023 amounted to
PLN 2.32 bn (decreasing financial results).

In addition, the results for Q1 2023 were influenced by one-off event
increasing reported EBITDA result by approx. PLN 0.08bn, i.e. correction
of estimated contribution to Price Difference Payment Fund for year 2022.

In effect, consolidated reported EBITDA in Q1 2023 amounted to
approximately PLN 3.43 bn, including:


Conventional Generation segment PLN 0.91 bn,


District Heating segment PLN 0.92 bn,


Distribution segment PLN 1.27 bn,


Supply segment (loss) PLN -0.25 bn,


Renewables segment PLN 0.44 bn,


Circular Economy segment PLN 0.01 bn.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent
company amounted to approximately PLN 1.72 bn. CAPEX amounted to approx.
1.53 bn. Estimated net debt amounted to approximately PLN 5.94 bn as at
March 31, 2023, and estimated economic net financial debt (including
future payment for CO2 allowances) amounted to approx. PLN 13.77 bn.


Average electricity wholesale price realized in Q1 2023 (including
contributions to Price Difference Payment Fund) by:


- Conventional Generation segment amounted to PLN 767.5 per MWh,


- Conventional Generation and District Heating segments amounted to PLN
771.6 per MWh.

At the same time, the average cost of CO2 emission rights for both
segments related to electricity generation amounted to PLN 406.6 per MWh.


Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated
financial statements of the PGE Group are still in the preparation
process. The consolidated report for Q1 2023 is planned to be published
on May 23, 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-12 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-05-12 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki