REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu

2022-07-01 12:11
publikacja
2022-07-01 12:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2022 roku.

W wyniku rejestracji zmian, siedziba Spółka została zmieniona z Warszawy na Lublin, a nowy adres siedziby spółki jest następujący: aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:
- § 2 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Lublin.”;
- § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu”.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i 10 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of change of company’s registered office address and
amendments to the Company's Statutes

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company") discloses that on July 1, 2022 the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of National
Court Register registered the amendments to the Company's Statutes
pursuant to resolution no. 4 of the Extraordinary General Meeting of the
Company dated April 6, 2022.

As a result of registration of changes, the registered office of the
Company was changed from Warsaw to Lublin and the new address of the
company's registered office is as follows: aleja Kraśnicka 27, 20-718
Lublin.

The Management Board of the Company herby informs about the amendments
in the Company's Statutes:


- § 2 of the Company Statutes has the following new wording:


“The location of the Company’s registered office shall be Lublin.”;


- § 29 clause 1 of the Company Statutes has the following new wording:


“General Meetings shall be held in the Company’s registered office or in
a place being the location of the registered office of a company
operating a regulated market on which the Company’s shares are traded.”.

Legal ground: § 5 points 5 and 10 and § 10 of the Regulation of the
Minister of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic
information published by issuers of securities and on conditions under
which such information may be recognized as being equivalent to
information required by the regulations of law of a state which is not a
member state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-07-01 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki