REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

2022-05-19 13:21
publikacja
2022-05-19 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) powziął informację, iż w dniu 18 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 7 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 marca 2022 r. i wznowionego dnia 6 kwietnia 2022 r.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.183.746.098,70 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.243.712.994 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:
1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,
2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,
3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,
4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”,
5) 373.952.165 akcji na okaziciela serii „E”.
Nowo wyemitowane akcje serii E uprawniają do wykonywania łącznie 373.952.165 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów, tj. jedna akcja serii E uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki: nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 7 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 marca 2022 r. i wznowionego dnia 6 kwietnia 2022 r. jest następujące:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.183.746.098,70 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.243.712.994 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:
1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,
2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,
3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,
4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”,
5) 373.952.165 akcji na okaziciela serii „E”.

Zastrzeżenie: niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje podlegają ograniczeniom i nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesłanie byłoby niezgodne z prawem.
Niniejszy raport publikowany jest w celu realizacji obowiązków informacyjnych, którym podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, i nie stanowi oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.
Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi zamieszczonymi na końcu niniejszego raportu bieżącego.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of share capital increase and amendments to the Company's
Articles of Association

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
(„Company”) informs that on May 18, 2022 the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of National
Court Register registered the amendment of the Company's Articles of
Association pursuant to Resolution no. 7 of the Extraordinary General
Meeting of the Company dated April 6, 2022 convened on March 7, 2022 and
resumed on April 6, 2022.

Currently, the share capital of the Company amounts to PLN
19,183,746,098.70 (in words: nineteen billion one hundred eighty-three
million seven hundred forty-six thousand and ninety-eight zloty 70/100)
and is divided into 2,243,712,994 (in words: two billion two hundred and
forty-three million seven hundred and twelve thousand nine hundred and
ninety-four) shares with nominal value of PLN 8.55 (in words: eight
zloty 55/100) each, including:


1) 1,470,576,500 ordinary A series shares,


2) 259,513,500 ordinary B series shares,


3) 73,228,888 ordinary C series shares,


4) 66,441,941 ordinary D series shares,


5) 373,952,165 ordinary E series shares.


The total number of votes attached to all the issued E series shares is
373,952,165 (in words: three hundred and seventy-three million nine
hundred and fifty-two thousand one hundred and sixty-five), i.e. one E
series share entitles to one vote at the Company's General Meeting.

The Management Board of the Company herby informs about the amendments
in the the Company's Articles of Association: § 7 of the Company's
Articles of Association pursuant to Resolution no. 7 of the
Extraordinary General Meeting of the Company dated April 6, 2022
convened on March 7, 2022 and resumed on April 6, 2022 was amended to
read as follows:


"The share capital of the Company amounts to PLN 19,183,746,098.70 (in
words: nineteen billion one hundred and eighty-three million seven
hundred and forty-six thousand and ninety-eight zlotys and seventy
groszy) and shall be divided into 2,243,712,994 (in words: two billion
two hundred and forty three million seven hundred and twelve thousand
nine hundred and ninety four) shares with a nominal value of PLN 8.55
(in words: eight zloty 85/100) each, including:


1) 1,470,576,500 ordinary A series shares,


2) 259,513,500 ordinary B series shares,


3) 73,228,888 ordinary C series shares,


4) 66,441,941 ordinary D series shares,


5) 373,952,165 ordinary E series shares."

Disclaimer: this current report and the information contained herein is
restricted and is not intended for publication, announcement,
distribution or transmission, directly or indirectly, in whole or in any
part, in the territory of the United States of America, Australia,
Canada, Japan or any other countries where such publication,
announcement, distribution or transmission would be unlawful.


This report is published for the purpose of fulfilling information
obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. as an issuer of
securities admitted to trading on a regulated market, and does not
constitute securities offering in any jurisdiction.


Please read legal disclaimers at the end of this current report.


Legal disclaimers:


This current report has been prepared in accordance with the
requirements of Article 17(1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse
(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and Article 56(1)(2) of the Act
of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies ("Public Offering Act").


This current report is of an informative nature only, it constitutes the
fulfilment of information obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. as a public company whose shares are admitted and introduced to
trading on the regulated market run by the Warsaw Stock Exchange S.A and
(i) is not made available for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the acquisition of securities of PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. with its registered office in Warsaw or of
encouraging, directly or indirectly, to purchase or subscribe for such
securities and (ii) does not constitute an advertisement or promotional
material prepared or published by the Company for the purpose of
promoting the securities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., their
subscription, purchase or offering, or to encourage investors, directly
or indirectly, to purchase or subscribe for such securities.


This current report is not an advertisement within the meaning of
Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


This current report and the information contained herein is not intended
for publication, announcement or dissemination, directly or indirectly,
in or into the United States, or in other countries where public
dissemination of the information contained herein may be restricted or
prohibited by law. The securities referred to herein have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States except for
transactions not being subject to registration obligation under the U.S.
Securities Act or pursuant to an exemption from such registration
obligation.

Legal basis: § 5 point 1 and § 6 the Regulation of the Minister of
Finance of March 29, 2018 on current and periodic information to be
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-05-19 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki