REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej

2022-07-13 15:39
publikacja
2022-07-13 15:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-13
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) z dnia 12 lipca 2022 r. o powołaniu pana Zbigniewa Gryglasa do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 lipca 2022 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.

Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zdobyte w Ministerstwie Skarbu Państwa (1996-2006) i Ministerstwie Aktywów Państwowych (2019-2021). Odbył staż w Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna Energia. Członek Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa VIII kadencji. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) 2016 – 2019 roku a w latach 2020- 2021 Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. MEW. Od stycznia 2022 roku pełni funkcję członka Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego. Jeden ze współautorów ustawy o wspieraniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek prawa handlowego, w tym z sektora energii m.in.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Nafty Polskiej S.A. w latach 2000-2005, Przewodniczący Rady Nadzorczej Naftoport sp. z o.o. w latach 2005-2006. Członek rad nadzorczych: H. Cegielski Poznań S.A., Polpharma S.A., RPBI S.A., SSSE S.A. Członek Rady Nadzorczej PGE w okresie listopad 2021 r. – czerwiec 2022 r. W latach 2009-2015 prowadził działalność gospodarczą w zakresie fuzji i przejęć oraz oceny projektów inwestycyjnych. Jeden ze współautorów Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego z roku 2006 powołującego obecnie istniejące cztery grupy energetyczne (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA).

Pan Zbigniew Gryglas złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Gryglas oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of the Supervisory Board member

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the
“Company”) discloses that the Company received a statement dated July
12, 2022 in which the Minister of State Assets (representative of the
State Treasury) appoints Mr. Zbigniew Gryglas as a member of the
Supervisory Board of the Company as of July 12, 2022. The statement was
submitted pursuant to § 20 section 5 of the Company's Statutes, that
entitles the State Treasury to appoint and dismiss one member of the
Supervisory Board by way of a written declaration submitted to the
Management Board of the Company.

Mr. Zbigniew Gryglas is a graduate of the National School of Public
Administration, ART Olsztyn and the Warsaw School of Economics. He has
over a dozen years of experience in the ownership supervision over
companies with State Treasury shareholding, gained at the Ministry of
the Treasury (1996-2006) and the Ministry of State Assets (2019-2021).
He completed an internship at the European Commission -
Directorate-General for Energy. Member of the Sejm Committee on Energy
and the State Treasury of the 8th parliamentary term. Chairman of the
Parliamentary Offshore Wind Energy Group (OWE) 2016-2019, and in the
years 2020-2021 Plenipotentiary of the Minister of State Assets for OWE.
He has been a member of the Management Board of Polski Holding Hotelowy
since January 2022. One of the co-authors of the act on support for
electricity generation in offshore wind farms. Many years of experience
in working in the bodies of commercial law companies, including the
energy sector ones, among others: Chairman of the Supervisory Board of
Nafta Polska S.A. in the years 2000-2005, Chairman of the Supervisory
Board of Naftoport Sp. z o.o. in the years 2005-2006. Member of the
Supervisory Boards of the following companies: H. Cegielski Poznań S.A.,
Polpharma S.A., RPBI S.A., SSSE S.A. Member of PGE’s Supervisory Board
in period November 2021 – June 2022. In the years 2009-2015, he ran a
business activity in the field of mergers and acquisitions as well as
investment project evaluations. One of the co-authors of the Power
Sector Restructuring Programme of 2006 establishing the currently
existing four Energy Groups (PGE, TAURON, ENEA, ENERGA).

Mr. Zbigniew Gryglas has stated that his activities outside PGE are not
competitive in relation to activities of the Company and that he is not
participating in a competitive company as a partner in a partnership, in
a civil partnership or as a member of body of a capital association, and
he is not participating in other competitive legal person as a member of
its body.

Mr. Zbigniew Gryglas has also stated that he is not registered in
Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on
National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2019,
item 1500 as amended).

Legal ground: § 5 p. 5 and § 10 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-13 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-07-13 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki