REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

2021-06-08 20:52
publikacja
2021-06-08 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 8 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu pana Lechosława Rojewskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 czerwca 2021 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Pan Lechosław Rojewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości, podatków, controllingu, MSR i MSSF oraz finansów. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Był uczestnikiem Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Certyfikowany doradca ds. Funduszy Europejskich. Pracował jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku i Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.

W latach 2019-2021 był Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych Węglokoks S.A. Od roku 2016 do 2019 związany ze spółką Port Gdański Eksploatacja S.A., gdzie najpierw pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, a następnie Prezesa Zarządu. Ponadto, doświadczenie zdobył pracując w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, jak również będąc ekspertem, koordynatorem oraz moderatorem projektów unijnych z zakresu wdrożenia strategicznego planowania w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających skuteczne konkurowanie na rynkach krajowych i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji firm, optymalizacji procesów finansowo-księgowych, w planowaniu i budżetowaniu, zarządzaniu przepływami finansowymi oraz ograniczaniu ryzyka kursowego. Zajmował się również wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych (ERP).

Pan Lechosław Rojewski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Lechosław Rojewski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of the Vice-President for Finance


The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
“Company”, “PGE”) discloses that on June 8, 2021 the Supervisory Board
of PGE adopted resolution on appointment of Mr. Lechosław Rojewski to
the Management Board of the eleventh term of office as from June 9, 2021
and entrusting him the position of the Vice-President for Finance.


Mr. Lechosław Rojewski is a graduate of Gdynia Maritime University, AGH
University of Science and Technology in Kraków and doctoral studies at
the Institute of Economics at the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
He completed numerous training and courses in accounting, taxes,
controlling, IAS, IFRS and finances. Entitled to provide services
consisting in maintenance of accounting ledgers. Was a member of
Controlling and Management Accounting Academy. Certified European Fund
advisor. Worked as an assistant professor in Kotarbiński University of
Information Technology and Management in Olsztyn. He collaborated with
WSB University (Wyższa Szkoła Bankowa) in Gdańsk and Gdynia as well as
with the University of Business and Administration in Gdynia.


In the years 2019-2021 he was the Vice-President of the Management Board
for finance at Węglokoks S.A. From 2016 to 2019, he was associated with
Port Gdański Eksploatacja S.A., where he first served as the
Vice-President of the Management Board for finance, and then the
President of the Management Board. Moreover, he gained experience while
working in production, service and commercial companies and on the
positions of an expert, coordinator and moderator of EU projects
concerning the implementation of strategic planning in a company and the
introduction of innovative technical and organisational solutions
ensuring effective competitiveness in the national and foreign markets.
He has broad experience in restructuring of companies, optimisation of
financial and accounting processes, planning and budgeting, management
of financial flows and mitigation of foreign exchange risk. He also
implemented integrated IT systems (ERPs).


Mr. Lechosław Rojewski has stated that his activities outside PGE are
not competitive in relation to activities of the Company and that he is
not participating in a competitive company as a partner in a
partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital
association, and he is not participating in other competitive legal
person as a member of its body.


Mr. Lechosław Rojewski has also stated that he is not registered in
Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on
National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2019,
item 1500 as amended).


Legal ground: § 5 p. 5 and § 10 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 WOJCIECH DĄBROWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-06-08 WANDA BUK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki