REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych do NABE

2021-07-23 14:40
publikacja
2021-07-23 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych do NABE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. PGE, ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., Energa S. A. (łącznie „Spółki energetyczne”) oraz Skarb Państwa (łącznie zwane „Stronami”) zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („Porozumienie”).

W dokumencie „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” („Transformacja”), opracowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przedstawiona została koncepcja wydzielenia z grup kapitałowych poszczególnych Spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych („Aktywa węglowe”). Założenia Transformacji przewidują m.in. integrację Aktywów węglowych w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - spółki zależnej PGE, która będzie docelowo działała pod firmą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”).

Mając powyższe na uwadze, Strony Porozumienia dostrzegają potrzebę koordynacji współpracy w planowanym procesie wydzielenia Aktywów węglowych i ich integracji w NABE. W ramach Porozumienia, Strony deklarują wzajemną wymianę niezbędnych informacji, w tym dotyczących struktur organizacyjnych, realizowanych procesów i założeń dla kierunku Transformacji, których przekazanie nie narusza przepisów prawa. Porozumienie pozwoli na sprawną i efektywną realizację procesu mającego na celu utworzenie NABE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Agreement regarding co-operation in spin-off of coal assets to National
Energy Security Agency


The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (”PGE”)
discloses that on July 23, 2021 PGE, ENEA S.A., TAURON Polska Energia
S.A., Energa S. A. (jointly the ”Power companies”) and the State
Treasury (jointly referred to as the ”Parties”) have concluded an
agreement regarding co-operation in spin-off of coal assets and their
integration within National Energy Security Agency (the ”Agreement”).


In the document titled ”Transformation of the power sector in Poland.
Separation of coal assets from the companies with State Treasury
shareholding” (the ”Transformation”), developed by the Ministry of State
Assets, a concept was presented regarding spin-off from particular Power
companies’ capital groups of assets related to generation of electricity
in conventional coal-fired units (the “Coal assets”). The Transformation
assumptions include, inter alia, integration of Coal assets within one
entity, i.e. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – PGE’s
subsidiary, which will ultimately operate as the National Energy
Security Agency (“NABE”).


Considering the above, the Parties to the Agreement notice the need for
co-ordination of co-operation in the planned process of the Coal assets
spin-off and their integration within NABE. Under the Agreement, the
Parties declare mutual exchange of necessary information, including
organisational structures, processes and assumptions for the direction
of the Transformation, handing over of which does not violate the law.
The Agreement will allow for structured and efficient implementation of
the process aimed at the set-up of NABE.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
2021-07-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki