REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2022-05-25 16:09
publikacja
2022-05-25 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami) oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r., na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Sali Notowań w budynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2021 rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Przedstawienie informacji dotyczącej stosowania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
13. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021”.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia “Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
17. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 6 czerwca 2022 roku.
W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 25 maja 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 7 czerwca 2022 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 20 i 21 czerwca 2022 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Organów Spółki (2 piętro).
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Akcjonariusz żądając przesłania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który lista powinna mu zostać przesłana. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: [email protected]

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:
a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt ‎b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty, dołączone do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 1 czerwca 2022 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że każdy Akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty powinny być przedstawione w języku polskim.

W trakcie Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania – zgodnie z art. 428 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych - pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Wgląd do dokumentacji

Zarząd Spółki informuje, że pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy.

Miejsce udostępnienia informacji

Wszelkie informacje związane ze Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


An announcement of the Management Board about the convening of the
Ordinary General Meeting of "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna"

The Management Board of "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"
with the registered office in Warsaw (the "Company"), acting pursuant to
Article 395 § 1 and § 2, Article 399 § 1 in connection with Article
402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code of September 15th
2000 (Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended) and § 36 of the
Company Statutes, convenes, for the day of June 22th, 2022 at 1:00 p.m.,
the Ordinary General Meeting of the Company (the "General Meeting"). The
General Meeting will be held in Warsaw in the building of Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., at 4 Książęca Street, 00-498
Warsaw.

The agenda:


1. The opening of the General Meeting.


2. The election of Chairperson of the General Meeting.


3. The ascertainment of the correctness of convening the General Meeting
and its capability of adopting binding resolutions.


4. The adoption of the agenda of the General Meeting.


5. The adoption of a decision not to elect the Returning Committee.


6. The consideration of “The EU-IFRS-compliant standalone financial
statements of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the
year ended 31 December 2021 (in million zlotys)” and the adoption of the
resolution concerning their approval.


7. The consideration of “The EU-IFRS-compliant consolidated financial
statements of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
for the year ended 31 December 2021 (in million zlotys)” and the
adoption of the resolution concerning their approval.


8. The consideration of the Management Board's report on the activities
of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and the PGE Capital
Group for the year ended 31 December 2021 and the adoption of the
resolution concerning its approval.


9. The adoption of the resolution concerning the distribution of net
profit of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the
financial year 2021.


10. The presentation of the information on the application of The Good
Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange 2021 by PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.


11. The consideration of the report on the activities of the Supervisory
Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. in 2021.


12. The consideration of the report of the Supervisory Board of PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. on the evaluation of the Company's
position in the year 2021, including an evaluation of the Company's
internal control, risk management and compliance systems as well as the
internal audit function.


13. The presentation of the opinion on “The report on the remuneration
of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2021”.


14. The adoption of the resolution on the approval of “The remuneration
policy for the members of the Management Board and the Supervisory Board
of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”


15. The adoption of resolutions on the granting of discharge to the
Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A.


16. The adoption of resolutions on changes in the composition of the
Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.


17. The closing of the Extraordinary General Meeting.

A description of the procedures concerning participation in the General
Meeting and exercise of the voting right

Pursuant to Article 406(1) § 1 of the Commercial Companies Code, those
holding Company shares sixteen days before the date of the General
Meeting (the date of registering participation in the General Meeting)
i.e. as at June 6th, 2022, are entitled to participate in the General
Meeting.

In order to ensure their participation in the General Meeting, the
Shareholder should require not earlier than after the announcement of
the convening of the General Meeting, i.e. not earlier than on May 25th,
2022 and not later than on the first business day after the date of the
registration of participation in the General Meeting, i.e. not later
than on June 7th, 2022, that the entity managing their securities
account issue a name-bearing certificate of entitlement to participate
in the General Meeting.

The list of the Shareholders entitled to participate in the General
Meeting will be made available by the Management Board in the Company's
registered office at 2 Mysia Street, 00-496 Warsaw on three consecutive
business days before the date of the General Meeting, i.e. on June 17th,
20th and 21th, 2022 from 9.00 a.m. to 3.00 p.m., in the Department of
the Management Board (floor 2).

The Management Board announces that the Shareholder may request that the
list of the Shareholders be sent to them by electronic mail, free of
charge. The Shareholder requesting that the list of the Shareholders be
sent to them should specify an electronic mail address to which the list
should be sent. Such a request may be sent by electronic mail to the
Company's e-mail address: [email protected]

The Management Board announces that the Shareholder has the right to
participate in the General Meeting and exercise the voting right in
person or by proxy. The Shareholder's proxy exercises all rights of the
Shareholders unless the text of the proxy stipulates otherwise. The
proxy may grant further proxies unless the content of the proxy
stipulates otherwise. One proxy may represent more than one Shareholder.
In such case, the proxy may vote differently with respect to shares held
by each Shareholder. If the Shareholder holds shares registered in more
than one securities account, they may appoint a proxy to exercise the
rights related to shares registered in each such account.

A proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting
right should be drawn up in writing or an electronic format.

In order to identify the Shareholder granting a proxy and the Proxy
representing such a Shareholder, a document granting the proxy should be
accompanied by the following:


a) in the case of the Shareholder who is a natural person – a copy of
their identity card, pages from a passport allowing identification or
any other official document certifying the Shareholder's identity;


b) in the case of the Shareholder who is not a natural person - a copy
of a current extract from a proper register or any other document
certifying the existence of the Shareholder or the right of its
representative or representatives to represent the Shareholder, together
with copies of an identity card, pages from a passport allowing
identification or any other official document certifying the identity of
such a representative or representatives authorized to represent the
Shareholder;


c) in the case of the Proxy who is a natural person – a copy of their
identity card, pages from a passport allowing identification or any
other official document certifying the Proxy's identity;


d) in the case of the Proxy who is not a natural person - a copy of a
current extract from a proper register or any other document certifying
the existence of the Proxy or the right of its representative or
representatives to represent the Proxy, together with copies of an
identity card, pages from a passport allowing identification or any
other official document certifying the identity of such a representative
or representatives authorized to represent the Proxy.

In the case of foreign entities in whose countries of registration
relevant registers are not kept, instead of a copy of a current extract
from a register referred to in letters ‎b) and d) above, a copy of a
document certifying the existence of the given entity or the right of
its representative or representatives to represent the entity should be
presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the copies of the
documents referred to above, the Management Board reserves the right to
demand before the beginning of the General Meeting the presentation of
the originals of the said documents or their copies certified by a
notary public, legal counsel or any other entity authorized to certify
true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy
of the Shareholder may be not allowed to participate in the General
Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language
should be accompanied by a proper certified translation into the Polish
language drawn up by a sworn translator.

If a proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting
right granted by the Shareholder is a conditional proxy, it should be
accompanied by a documentary evidence that the particular condition has
been fulfilled.

A proxy granted in an electronic format needs not to be accompanied by a
secure electronic signature verified by means of a valid qualified
certificate. The Company should be notified of the fact of granting a
proxy in an electronic format using the electronic means of
communication. Such notification must be sent by electronic mail to the
Company's e-mail address: [email protected] The notification should be
accompanied by a scanned copy of the granted proxy and scanned copies of
the documents referred to in letters a), b), c) and d) above. The
notification should include also an electronic mail address at which the
Company may contact the Shareholder and the Proxy. The Management Board
shall have the right to verify submitted notifications and to take
actions aiming at the identification of the Shareholder and the Proxy
and the confirmation of their authorization. The verification may
consist, in particular, in asking verification questions of the
Shareholder or the Proxy by telephone or electronic mail. The above
principles will apply to a change in or revocation of the granted proxy.
Notifications which do not meet the requirements referred to above will
not result in any legal consequences for the Company. The Company will
not be liable for any errors in the proxy forms and actions of people
using proxies. At the request of the Company or a person (persons)
appointed by the Company to register the Shareholders, a Proxy appearing
in the General Meeting is obliged to present the documents attached to
the notification referred to above.

In the case of foreign entities in whose countries of registration
relevant registers are not kept, instead of a scanned copy of a current
extract from a register, a scanned copy of a document certifying the
existence of the given entity or the right of its representative or
representatives to represent the entity should be presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the documents
referred to above, the Management Board reserves the right to demand
before the beginning of the General Meeting the presentation of the
originals of the said documents or their copies certified by a notary
public, legal counsel or any other entity authorized to certify true
copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the
Shareholder may be not allowed to participate in the General Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language
should be accompanied by a proper certified translation into the Polish
language drawn up by a sworn translator.

The Management announces also that if the Shareholder grants a proxy
together with a voting instruction, the Company will not verify if
Proxies exercise the voting rights in accordance with the instructions
received from the Shareholders. Therefore, a voting instruction should
be given to the Proxy only.

Shareholders' selected rights

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders
representing at least one twentieth of the share capital may request
that particular matters be included in the agenda of the General
Meeting. This right is exercised by way of submitting a request
including a justification or a draft resolution or resolutions
concerning a proposed item on the agenda. Such a request should be
submitted to the Management Board not later than 21 days before the
specified date of the General Meeting, i.e. until June 1 2022. The
request should be submitted to the Management Board at the following
address: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul.
Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's
e-mail address: [email protected] The request should be accompanied by
copies of documents certifying the right of the person (persons)
submitting such a request to act on behalf of the Shareholder.

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders
representing at least one twentieth of the share capital may, by the
date of the General Meeting, propose draft resolutions concerning
matters already included or to be included in the agenda of the General
Meeting. Such draft resolutions should be submitted to the Management
Board at the following address: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna
Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic
mail to the Company's e-mail address: [email protected] The draft
resolutions should be accompanied by copies of documents certifying the
right of the person (persons) proposing such draft resolutions to act on
behalf of the Shareholder.

The Management Board announces that during sessions of the General
Meeting each Shareholder may propose draft resolutions concerning the
matter included in the agenda. Draft resolutions should be presented in
the Polish language.

Pursuant to Article 428 § 1-5 of the Commercial Companies Code, during
the course of the General Meeting each shareholder is entitled to ask
questions concerning the matters included in the agenda of the General
Meeting.”

Using means of electronic communication

The Management Board announces that it will not be possible to
participate in, or to take the floor during, the General Meeting using
electronic means of communication, as well as to vote by mail or using
electronic means of communication.

Registration of presence in the General Meeting

Persons entitled to participate in the General Meeting should register
their presence and collect voting ballots directly in front of the
General Meeting room 30 minutes before the beginning of the General
Meeting.

Access to documentation

The Management Board announces that the complete text of the
documentation to be presented to the General Meeting, including draft
resolutions, will be available on the Company's website as of the date
of the convening of the General Meeting. All other documents concerning
matters already included or to be included in the agenda of the General
Meeting by the date of the General Meeting will be available on the
Company's website immediately after they have been drawn up and
submitted to the Company by the authorized Shareholders.

Access to information

All information related to the General Meeting is available on the
Company's website.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki