REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”

2022-01-18 18:45
publikacja
2022-01-18 18:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._1_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_2022_03_07_zmiany_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._2_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_2022_03_07_Statut_PGE_po_zmianach_2022_03_07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._3_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_2022_03_07_uzasadnienie_projektow_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_2022_03_07_wykaz_zmian_Statutu_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_2022_03_07__Statutu_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._3_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_NWZ_2022_03_07_uzasadnienie_projektow_uchwal_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-18
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, ze zmianami) oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 marca 2022 r., na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 19 lutego 2022 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18 stycznia 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 21 lutego 2022 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 2, 3, i 4 marca 2022 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Organów Spółki (2 piętro).
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Akcjonariusz żądając przesłania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który lista powinna mu zostać przesłana. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: [email protected]

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:
a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt ‎b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty, dołączone do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 14 lutego 2022 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że każdy Akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty powinny być przedstawione w języku polskim.

W trakcie Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania – zgodnie z art. 428 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych - pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Wgląd do dokumentacji

Zarząd Spółki informuje, że pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy.

Miejsce udostępnienia informacji

Wszelkie informacje związane ze Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Zał. 1 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_zmiany Statutu.pdfZał. 1 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_zmiany Statutu.pdf Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki.
Zał. 2 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_Statut PGE_po zmianach_2022_03_07.pdfZał. 2 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_Statut PGE_po zmianach_2022_03_07.pdf Załącznik nr 2 – Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany Statutu wskazane w Załączniku nr 1.
Zał. 3 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_uzasadnienie projektow uchwal.pdfZał. 3 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_uzasadnienie projektow uchwal.pdf Załącznik nr 3 -Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_wykaz zmian Statutu ENG.pdfZałącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_wykaz zmian Statutu ENG.pdf Enclosure no. 1 – Information on the amendments to the Company Statutes
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_ Statutu ENG.pdfZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_ Statutu ENG.pdf Enclosure no. 2 – A draft of the consolidated text of the Company Statutes including the proposed amendments to the Company Statutes specified in Enclosure no. 1
Zał. 3 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_uzasadnienie projektow uchwal_ENG.pdfZał. 3 do Ogłoszenia o zwołaniu NWZ_2022_03_07_uzasadnienie projektow uchwal_ENG.pdf Enclosure no. 3 – Justification for draft resolutions of the Extraordinary General Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


An announcement of the Management Board about the convening of the
Extraordinary General Meeting of the company PGE Polska Grupa
Energetyczna Spółka Akcyjna

The Management Board of the company PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna with its registered office in Warsaw (“Company”), acting
pursuant to Article 398, Article 399 § 1, in connection with Articles
402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code of 15 September 2000
(Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended) and § 28 clause 1 items
3 and 4 of the Company Statutes, convenes, for the day of 7 March 2022,
at 1:00 p.m., the Extraordinary General Meeting of the Company (“General
Meeting”). The General Meeting will be held in Warsaw, in the Building
of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.), at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw.

The agenda:


1. The opening of the Extraordinary General Meeting.


2. The election of Chairperson of the Extraordinary General Meeting.


3. The ascertainment of the correctness of convening the Extraordinary
General Meeting and its capacity to adopt resolutions.


4. The adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting.


5. The adoption of a decision not to elect the Returning Committee.


6. The adoption of a resolution concerning the General Meeting's
granting consent for the manner of voting, as determined by the
Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., at the General
Meeting of the company PGE Systemy S.A. on the matter of amendments to
the Statutes of PGE Systemy S.A.


7. The adoption of a resolution concerning decreasing the share capital
by way of reducing the par value of shares and simultaneously increasing
the share capital by way of issuing series E shares under the private
subscription procedure, depriving the present shareholders entirely of
the preemptive right to all series E shares, applying for admission and
introduction of series E shares or rights to series E shares to trading
on the regulated market of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. [Warsaw Stock Exchange], dematerialising series E shares or rights
to series E shares, as well as amending the Company Statutes.


8. The closing of the Extraordinary General Meeting.

A description of the procedures concerning participation in the General
Meeting and exercise of the voting right

Pursuant to article 406(1) § 1 of the Commercial Companies Code, those
holding Company shares sixteen days before the date of the General
Meeting (the date of registering participation in the General Meeting)
i.e. as at 19 February 2022, are entitled to participate in the General
Meeting.

In order to ensure their participation in the General Meeting, the
Shareholder should require not earlier than after the announcement of
the convening of the General Meeting, i.e. not earlier than on 18
January 2022 and not later than on the first business day after the date
of the registration of participation in the General Meeting, i.e. not
later than on 21 February 2022, that the entity managing their
securities account issue a name-bearing certificate of entitlement to
participate in the General Meeting.

The Management Board will make a list of the Shareholders entitled to
participate in the General Meeting available in the Company's registered
office in Warsaw, 2 Mysia Street, 00-496 Warsaw, on the three
consecutive business days before the date of the General Meeting, i.e.
2-4 March 2022 from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. in the Management Board
Department (floor 2).

The Company’s Management Board announces that the Shareholder may
request that the list of the Shareholders be sent to them by electronic
mail, free of charge. The Shareholder requesting that the list of the
Shareholders be sent to them should specify an electronic mail address
to which the list should be sent. Such request may be sent by electronic
mail to the Company's e-mail address: [email protected]

The Management Board announces that the Shareholder has the right to
participate in the General Meeting and exercise the voting right in
person or by proxy. The Shareholder's Proxy exercises all rights of the
Shareholder unless the text of the proxy stipulates otherwise. The Proxy
may grant further proxies unless the text of the proxy stipulates
otherwise. One Proxy may represent more than one Shareholder. In such
case, the Proxy may vote differently with respect to shares held by each
Shareholder. If the Shareholder holds shares registered in more than one
securities account, they may appoint a Proxy to exercise the rights
related to shares registered in each such account. The Shareholder
holding shares registered in a collective account may appoint separate
proxies to exercise the rights related to shares registered in such an
account. The Shareholder holding shares registered in more than one
securities accounts may appoint separate proxies to exercise the rights
related to shares registered in each of such accounts.

A proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting
right should be drawn up in writing or an electronic format.

In order to identify the Shareholder granting a proxy and the Proxy
representing such Shareholder, a document granting a proxy should be
accompanied by the following:


a) in the case of the Shareholder who is a natural person – a copy of
their identity card, pages from a passport allowing identification or
any other official document certifying such Shareholder's identity;


b) in the case of the Shareholder who is not a natural person – a copy
of a current extract from a proper register or any other document
certifying the existence of such Shareholder or the right of its
representative or representatives to represent such Shareholder,
together with copies of an identity card, pages from a passport allowing
identification or any other official document certifying the identity of
such representative or representatives authorized to represent such
Shareholder;


c) in the case of the Proxy who is a natural person – a copy of their
identity card, pages from a passport allowing identification or any
other official document certifying such Proxy's identity;


d) in the case of the Proxy who is not a natural person - a copy of a
current extract from a proper register or any other document certifying
the existence of such Proxy or the right of its representative or
representatives to represent such Proxy, together with copies of an
identity card, pages from a passport allowing identification or any
other official document certifying the identity of such representative
or representatives authorized to represent such Proxy;

In the case of foreign entities in whose countries of registration
relevant registers are not kept, instead of a copy of a current extract
from a register referred to in letters ‎b) and d) above, a copy of a
document certifying the existence of a given entity or the right of its
representative or representatives to represent such entity should be
presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the copies of the
documents referred to above, the Management Board reserves the right to
demand before the beginning of the General Meeting the presentation of
the originals of the said documents or their copies certified by a
notary public, legal advisor or any other entity authorized to certify
true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy
of the Shareholder may not be allowed to participate in the General
Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language
should be accompanied by a proper certified translation into the Polish
language drawn up by a sworn translator.

If a proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting
right granted by the Shareholder is a conditional proxy, it should be
accompanied by a documentary evidence that a particular condition has
been fulfilled.

A proxy granted in an electronic format does not have to be accompanied
by a qualified electronic signature. The Company should be notified of
the fact of granting a proxy in an electronic format using the
electronic means of communication. Such notification must be sent by
electronic mail to the Company's e-mail address: [email protected] Such
notification should be accompanied by a scanned copy of a granted proxy
and scanned copies of the documents referred to in letters a), b), c)
and d) above. Such notification should also include an electronic mail
address at which the Company may contact the Shareholder or the Proxy.
The Management Board will have the right to verify submitted
notifications and to take action aiming at the identification of the
Shareholder or the Proxy and the confirmation of their authorization.
Such verification may consist, in particular, in asking questions of the
Shareholder or the Proxy by telephone or electronic mail. The above
principles will apply to a change in or revocation of the granted proxy.
Notifications which do not meet the requirements referred to above will
not result in any legal consequences for the Company. The Company will
not be liable for any errors in proxy forms or actions of people using
proxies. At the request of the Company or a person (persons) appointed
by the Company to register the Shareholders, a Proxy appearing in the
General Meeting is obliged to present the documents attached to the
notification referred to above.

In the case of foreign entities in whose countries of registration
relevant registers are not kept, instead of a scanned copy of a current
extract from a register, a scanned copy of a document certifying the
existence of a given entity or the right of its representative or
representatives to represent such entity should be presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the documents
referred to above, the Management Board reserves the right to demand
before the beginning of the General Meeting the presentation of the
originals of the said documents or their copies certified by a notary
public, legal advisor or any other entity authorized to certify true
copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the
Shareholder may not be allowed to participate in the General Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language
should be accompanied by a proper certified translation into the Polish
language drawn up by a sworn translator.

The Management announces also that if the Shareholder grants a proxy
together with a voting instruction, the Company will not verify if
proxies exercise the voting rights in accordance with instructions
received from the Shareholders. Therefore, a voting instruction should
be given to the Proxy only.

Shareholders' selected rights

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders
representing at least one twentieth of the share capital may request
that particular matters be included in the agenda of the General
Meeting. This right is exercised by way of submitting a request
including a justification or a draft resolution or resolutions
concerning a proposed item on the agenda. Such request should be
submitted to the Management Board not later than 21 days before the
specified date of the General Meeting, i.e. by 14 February 2022. Such
request should be submitted to the Management Board at the following
address: Zarząd “PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul.
Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's
email address: [email protected] Such request should be accompanied by
copies of documents certifying the right of the person (persons)
submitting such request to act on behalf of the Shareholder.


The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders
representing at least one twentieth of the share capital may, by the
date of the General Meeting, propose draft resolutions concerning
matters included or to be included in the agenda of the General Meeting.
Such proposals of draft resolutions should be submitted to the
Management Board at the following address: Zarząd “PGE Polska Grupa
Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by
electronic mail to the Company's email address: [email protected] Such draft
resolutions should be accompanied by copies of documents certifying the
right of the person (persons) proposing such draft resolutions to act on
behalf of the Shareholder.


The Management Board announces that during the debates of the General
Meeting each Shareholder may propose draft resolutions concerning the
matters included in the agenda. Draft resolutions should be presented in
the Polish language.

Using means of electronic communication

The Management Board announces that in view of the content of the
Company Statutes and the Regulations of the General Meeting, it is not
possible to participate in and take the floor during the General Meeting
using means of electronic communication; it is also not possible to vote
by correspondence or using means of electronic communication.

Registration of presence in the General Meeting

Persons entitled to participate in the General Meeting should register
their presence and collect voting ballots directly in front of the
General Meeting room 30 minutes before the beginning of the General
Meeting.

Access to documentation

The Management Board announces that the complete text of the
documentation to be presented to the General Meeting, including draft
resolutions, will be available on the Company's website as of the date
of the convening of the General Meeting. All other documents concerning
matters included or to be included in the agenda of the General Meeting
by the date of the General Meeting will be available on the Company's
website immediately after they have been drawn up and submitted to the
Company by the authorized Shareholders.

Access to information

All information related to the General Meeting is available on the
Company's website at www.gkpge.pl.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-18 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2022-01-18 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki