REKLAMA
Tylko u nas

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii E

2022-04-29 09:45
publikacja
2022-04-29 09:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o otrzymaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr ONP/2022/038, w którym poinformowano, że zgodnie z decyzją (oświadczeniem) KDPW z dnia 27 kwietnia 2022 r. nr 375/2022 w dniu 2 maja 2022 r. w KDPW nastąpi rejestracja 373.952.165 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) praw do akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.
Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Announcement of the Department of Operations of KDPW on the registration
of the rights to the E series shares

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
(„Company”) hereby informs that it has received an Announcement of the
Department of Operations of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
("KDPW") no. ONP/2022/038, informing that in accordance with decision
(statement) of KDPW of 27 April 2022 no. 375/2022 on 2 May 2022 KDPW
shall register 373,952,165 (in words: three hundred seventy-three
million nine hundred fifty-two thousand one hundred sixty-five) rights
to the E series shares with a nominal value of PLN 8.55 (in words: eight
zloty 55/100) each.

Legal disclaimers:


This current report has been prepared in accordance with the
requirements of Article 17(1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC and Article 56(1)(2) of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies ("Public Offering Act").


This current report is of an informative nature only, it constitutes the
fulfilment of information obligations of PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A. as a public company whose shares are admitted and introduced to
trading on the regulated market run by the Warsaw Stock Exchange S.A and
(i) is not made available for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the acquisition of securities of PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. with its registered office in Warsaw or of
encouraging, directly or indirectly, to purchase or subscribe for such
securities and (ii) does not constitute an advertisement or promotional
material prepared or published by the Company for the purpose of
promoting the securities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., their
subscription, purchase or offering, or to encourage investors, directly
or indirectly, to purchase or subscribe for such securities.


This current report is not an advertisement within the meaning of
Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and
of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when
securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


This current report and the information contained herein is not intended
for publication, announcement or dissemination, directly or indirectly,
in or into the United States, or in other countries where public
dissemination of the information contained herein may be restricted or
prohibited by law. The securities referred to herein have not been and
will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended, and may not be offered or sold in the United States except for
transactions not being subject to registration obligation under the U.S.
Securities Act or pursuant to an exemption from such registration
obligation.


Legal basis: § 17 sec. 1 point 3 the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information to be
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
2022-04-29 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki