REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów

2021-09-15 17:42
publikacja
2021-09-15 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 21 lipca 2021 r., Zarząd PGE informuje, że zakończone zostały główne prace nad testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36.

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na wystąpienie przesłanek do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 40 mln złotych.
Równocześnie, w wyniku przeprowadzonych testów, nie stwierdzono utraty bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej.

W związku z powyższym, stosowna korekta aktualizująca wartość aktywów zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za I półrocze 2021 roku. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.
Wpływ dokonanego w I półroczu 2021 r. odwrócenia odpisów na wynik netto Grupy PGE to ok. +32 mln zł. W wyniku powyższego, szacunkowy skonsolidowany zysk netto wyniesie około 2 694 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on the result of impairment tests

With regard to the current report no. 23/2021 dated July 21, 2021, the
Management Board of PGE discloses that major works regarding tests for
impairment of assets in accordance with the IAS 36 have been completed.

Results of conducted tests indicate the necessity to reverse the
impairment loss in Renewables segment in amount of approx. PLN 40
million.


At the same time, as a result of conducted tests, no impairment loss of
balance sheet value of property, plant and equipment was identified in
Conventional Generation segment.

Accordingly, appropriate adjustment updating value of assets will be
recognized in the consolidated financial statements of PGE for the first
half of 2021. The above adjustment is of non-cash nature.


Impact of reversal of impairments in the first half of 2021 on the PGE
Group’s net result is approx. PLN +32 million. As a consequence of the
above, estimated consolidated net profit amounts to approximately PLN 2
694 million.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
2021-09-15 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki