10,50 zł
0,38% 0,04 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej rekompensat KDT

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-28
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej rekompensat KDT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. została doręczona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) ustalająca kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych dla niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE („Grupa PGE”), stanowiących obecnie oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa KDT”).

W związku z rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii („KDT”), na zasadach określonych w Ustawie KDT, wytwórcy będący wcześniej stronami tychże umów uzyskali prawo do otrzymywania rekompensat na pokrycie tzw. kosztów osieroconych („rekompensaty KDT”). Koszty osierocone, rekompensowane na zasadach określonych w Ustawie KDT, stanowiły wydatki wytwórcy wynikające z nakładów poniesionych przez tego wytwórcę do 1 maja 2004 roku na majątek związany z wytwarzaniem energii elektrycznej, niepokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu umów KDT.

Powstałe w majątku danego wytwórcy koszty osierocone oraz rekompensaty KDT otrzymane zaliczkowo na ich pokrycie podlegają rozliczeniu w pierwszej kolejności w ujęciu rocznym (w drodze decyzji Prezesa URE ustalającej kwotę korekty rocznej kosztów osieroconych dla kolejnych lat uczestniczenia danego wytwórcy w systemie rekompensat KDT).

Następnie, po zakończeniu uczestnictwa danego wytwórcy w systemie rekompensat KDT, Prezes URE dokonuje ostatecznego rozliczenia rekompensat KDT pobranych przez danego wytwórcę i należnych danemu wytwórcy w drodze decyzji ustalającej kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych.

W Grupie PGE do otrzymywania rekompensat uprawnionych było 6 wytwórców:
- Elektrownia Opole
- Elektrownia Turów
- Zespół Elektrowni Dolna Odra
- Elektrociepłownia Gorzów
- Elektrociepłownia Lublin Wrotków
- Elektrociepłownia Rzeszów
stanowiących obecnie oddziały PGE GiEK. W związku z zakończeniem w dniu 16 grudnia 2016 roku uczestnictwa ww. wytwórców w systemie rekompensaty KDT, w dniu 10 kwietnia 2017 roku PGE GiEK otrzymała informację o wszczęciu przez Prezesa URE postępowania w sprawie ustalenia wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych PGE GiEK jako następcy prawnego ww. wytwórców. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 25 sierpnia 2017 r. Prezes URE ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla każdego z wyżej wymienionych wytwórców stanowiących obecnie oddziały PGE GiEK, łącznie na kwotę (+) 938 mln PLN.

Korekta końcowa kosztów osieroconych będzie miała wpływ na raportowane przychody i zysk EBITDA GK PGE w roku 2017 w wysokości (+) 1 212 mln PLN.

Wpływ na wyniki 2017 roku jest różnicą pomiędzy dotychczasową wartością korekty końcowej rozpoznanej w księgach PGE a wartością korekty końcowej z decyzji Prezesa URE. Ustawa KDT w niektórych miejscach budziła istotne wątpliwości interpretacyjne, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w toczonych sprawach sądowych dotyczących korekt rocznych. W związku z powyższym, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości GK PGE ujmowała tylko tą część przychodów dotyczącą rekompensat KDT, których otrzymanie uznawała za prawdopodobne, a nie ujmowała tej części, której otrzymanie było obarczone ryzykiem.

Decyzja uwzględnia stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2016 r., w przedmiocie zasadności uwzględnienia zmian w strukturze kapitałowej wytwórców, a w konsekwencji wydłużenia okresu rekompensat KDT do 16 grudnia 2016 r.

Zarząd PGE informuje, że zgodnie z Ustawą KDT kwota korekty końcowej ustalona przez Prezesa URE w ww. decyzji, tj. 938 mln PLN, zostanie wypłacona PGE GiEK przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do dnia 31 grudnia 2017 roku. Od decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia PGE GiEK. Niemniej ustalona w decyzji kwota korekty końcowej jest zgodna z oczekiwaniami Spółki.

Zarząd PGE informuje, że wydana przez Prezesa URE decyzja ustalająca wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych, w przypadku braku decyzji o odwołaniu, określa ostateczną wysokość rekompensat KDT należną PGE GiEK jako następcy prawnemu ww. wytwórców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision of the ERO President on the final adjustment of LTC
compensations

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the
“Company”) discloses that on August 28, 2017 the Decision of the
President of the Energy Regulatory Office (the “ERO President”) was
delivered regarding the settlement of the final adjustment of stranded
costs for selected generators from PGE Capital Group (“PGE Group”),
currently branches of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
(“PGE GiEK”), according to the Act of June 29, 2007 on coverage of
stranded costs resulting at generators in relation to accelerated
termination of long-term contracts (the "LTC Act").

Due to termination of the long-term contracts for sale of capacity and
electricity (”LTC”), pursuant to the LTC Act, power generating units who
once served as parties to such contracts have acquired the right to
compensations for the coverage of the so-called stranded costs (the “LTC
compensations”). Stranded costs, compensated under the rules set forth
in the LTC Act, are the expenses of the power generating units, borne
until May 1, 2004 for property, plant and equipment related to the
production of electricity, uncovered by revenue from the sales of the
electricity produced, capacity reserves and system services on the
competitive market, after the premature termination of the LTCs.

The stranded costs that arose in the assets of the given generating unit
and LTC compensations received in advance to cover them are at first
subject to settlements on a yearly basis (by decision of the ERO
President determining the amount of the yearly adjustment of the
stranded costs for the subsequent years of participation of a given
generating unit in the LTC compensations scheme).

Then, upon the completion of the participation of a given generating
unit in the LTC compensations scheme, the ERO President makes final
settlement of LTC compensations received by a given generating unit and
due to that generating unit by way of decision determining the amount of
the final adjustment of stranded costs.

In PGE Group, there were 6 generating units entitled to receive
compensations:


- Opole power plant


- Turów power plant


- ZEDO


- Gorzów CHP


- Lublin Wrotków CHP


- Rzeszów CHP


currently constituting the branches of PGE GiEK. Due to the termination
of participation of the above mentioned generating units in the LTC
compensations scheme as of December 16, 2016, on April 10, 2017 PGE GiEK
received information about the initiation by the ERO President of
proceeding regarding the value of the final adjustment of stranded costs
for PGE GiEK as a legal successor of the above mentioned generating
units. After the administration proceeding, with the decision of August
25, 2017 the ERO President settled the amount of final adjustment of the
stranded costs for each of the above mentioned generators, currently
constituting the branches of PGE GiEK, totaling PLN (+) 938 million.

The final adjustment of stranded costs will have an impact of PLN (+) 1
212million on reported revenues and EBITDA of the PGE Group in 2017.

Impact on 2017 results is a difference between the amount of the final
adjustment recognized so far in PGE’s accounts and amount of final
adjustment from the decision of the ERO President. LTC Act raised some
serious interpretative doubt in some aspects, what was reflected inter
alia in court cases regarding annual adjustments. As a result, according
to international accounting standards (IAS) PGE Group recognized only
revenues which were probable and did not recognize part which took risks.

The decision complies with the statement of the Court of Justice of the
European Union of September 15, 2016 on the merits of taking into
account changes in capital structure of generators and as a consequence,
extending the period of LTC compensations until December 16, 2016.

The Management Board of PGE informs that, pursuant to the LTC Act, the
amount of the final adjustment determined by the ERO President in the
above mentioned decision, i.e. PLN 938 million, will be paid to PGE GiEK
by Zarządca Rozliczeń S.A. by December 31, 2017. The decision can be
appealed at the District Court in Warsaw – Court of Competition and
Consumers Protection, within two weeks of its delivery to PGE GiEK.
Nevertheless, the amount of the final adjustment determined in the
decision is consistent with the Company’s expectations.

The Management Board of PGE informs that the decision of the ERO
President settling the amount of the stranded costs, in case there’s no
decision to appeal, determines the ultimate amount of LTC compensations
due to PGE GiEK as a legal successor of the above mentioned generating
units.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-28 Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu
2017-08-28 Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl