PEKAES SA uchwały ZWZA

Raport Bieżący nr 29/2002 PEKAES SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA postanowiło o zdjęciu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 28 maja 2002 roku, pkt. 4 w brzmieniu: Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęło porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz z wyników z badania bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku i wniosku co do pokrycia straty za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2001, c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2001, d. pokrycia straty za rok 2001. 8. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia nieruchomości fabrycznej w Słubicach. 9. Zmiany w składzie Zarządu. 10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PEKAES SA w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA, które odbyło się w dniu 28 maja 2002 roku.

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2001 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 246.243.258,30 (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy), rachunek zysków i strat ze stratą netto 18.619.343,22 (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie złotych 6.320.737,17 (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych siedemnaście groszy).

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Albertowi Borowskiemu.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Andrzejowi Wawerowi.

Uchwała nr IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Andrzejowi Osiadaczowi.

Uchwała nr V Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2001.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Tomaszowi Witoldowi Wąsowiczowi.

Uchwała nr VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jerzemu Zimowskiemu za okres od 01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.

Uchwała nr VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pani Agacie Górny za okres od 01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.

Uchwała nr VIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Rojewskiemu za okres od 01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.

Uchwała nr IX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Stanisławowi Piecykowi za okres od 01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.

Uchwała nr X Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Waldemarowi Szczepańskiemu za okres od 01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Andrzejowi Chordeckiemu za okres od 01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Januszowi Roliczowi za okres od 01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Zbigniewowi Jaworskiemu za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Chibowskiemu za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2001 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pani Elżbiecie Nowak za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.

Uchwała nr XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: pokrycia straty Spółki za 2001 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2001 rok, w kwocie 18.619.343,22 (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: podjęcia uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia nieruchomości fabrycznej w Słubicach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na podstawie art. 393 pkt. 4 oraz § 5 pkt. 9 lit. b Statutu Spółki PEKAES SA upoważnia Zarząd Spółki do wydzielenia i sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości fabrycznej stanowiącej część działek 70/1 i 70/2 o powierzchni ok. 2200 m2 położonych w Słubicach przy ul. Transportowej 8, za kwotę stanowiącą równowartość nakładów, jakie poniesione zostaną przez PKP PLK SA na wykonanie zmian realizowanego przez PKP PLK SA zadania inwestycyjnego Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Rzepin - granica państwa w zakresie przystanku osobowego Słubice wynikających z budowy przez PEKAES SA dodatkowego wjazdu na modernizowaną stację paliw. Wycena opisanej wyżej części nieruchomości sporządzona zostanie przez rzeczoznawcę. Sprzedaż opisanej części nieruchomości może nastąpić gdy wyceniana nieruchomość będzie miała wartość niższą bądź równą kwocie wykonywanych przez PKP PLK SA robót.

Uchwała nr XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2001 roku. W sprawie: Zmiany w składzie Zarządu

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA postanawia na podstawie § 5 ust. 13 Statutu Spółki odwołać ze składu Zarządu Spółki Pana Tomasza Witolda Wąsowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku. W sprawie: zmian w składzie Zarządu.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA postanawia na podstawie § 5 ust. 13 Statutu Spółki powołać w skład Zarządu Spółki Pana Wacława Wojciechowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W związku z tym, że nie zostały zgłoszone żadne wnioski dotyczące dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwał w tym zakresie.

Jednocześnie PEKAES SA informuje, że Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA w dniu 28 maja 2002 roku było Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51,520% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i Spółka PEKAES TRANSPORT SA, która posiada 1.581.000 głosów co stanowi 7,440% udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.

Życiorys Członka Zarządu - Pana Wacława Wojciechowskiego. Pan Wacław Wojciechowski. Urodzony w 1947 roku. Wykształcenie wyższe: 1966-1972 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczno- Technologiczny. 1977-1978 Politechnika Białostocka - Instytut Mechaniki. 1981-1982 SGPiS w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, Studium Podyplomowe Ekonomiki Przemysłu i Informatyki. 1982-1983 Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania dla Inżynierów.

Doświadczenie zawodowe: 1965-1966 - Technikum Chemiczne w Warszawie, laborant. 1972-1975 - Organizacje młodzieżowe m.in. Przewodniczący Rady Miasta i Powiatu w Pruszkowie /1rok/. 1975-1978 - Urząd Miejski w Pruszkowie - Kierownik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki. 1979-1990 - Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie - Z-ca Dyrektora / 2 lata ds. obrotu towarowego, 9 lat ds. technicznych/. 1992-1993 - Eastern Enterprises Sp. z o.o. Warszawa - Dyrektor (prokurent). 1993-1998 - Eastern Enterprises Sp. z o.o. Warszawa - Wiceprezes. 09.1999-02-2001 - PPHU Pol-Press Sp.z o.o. Warszawa - Kierownik oddziału w Pruszkowie. 02-2002- obecnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie - Zastępca Dyrektora.

Ponadto - Działalność gospodarcza o profilu handlowym, zarejestrowana 15.12.1990 roku.

Działalność publiczna: 1985-1989 - Poseł na Sejm RP (IX kadencji). 1984-1990 - Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie. 1998-2002 - Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego.

kom emitent ewa/zdz

Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,15% 60 696,45
2019-01-24 12:28:00
WIG20 -0,35% 2 398,59
2019-01-24 12:43:45
WIG30 -0,26% 2 727,60
2019-01-24 12:43:00
MWIG40 -0,08% 4 088,08
2019-01-24 12:28:45
DAX 0,48% 11 124,16
2019-01-24 12:43:00
NASDAQ 0,08% 7 025,77
2019-01-23 22:02:00
SP500 0,22% 2 638,70
2019-01-23 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl