REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie aneksów do umowy limitu kredytowego wielocelowego oraz umowy kredytu inwestycyjnego przez spółki zależne od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2019-10-28 17:39
publikacja
2019-10-28 17:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie aneksów do umowy limitu kredytowego wielocelowego oraz umowy kredytu inwestycyjnego przez spółki zależne od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Pekabex Bet”) zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. („Aneks 1”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Pekabex Bet limit kredytowy wielocelowy do kwoty 60.000.000,00 złotych, o przyznaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa 1”).
W konsekwencji zawarcia przez Pekabex Bet z Bankiem Aneksu 1 spółka zależna Emitenta – Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Kokoszki Prefabrykacja”), ustanawiając wspólne zabezpieczenia, zawarła z Bankiem aneks do umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 6 marca 2017 r. („Aneks 2”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa 2”), na podstawie którego Kokoszki Prefabrykacja zwiększyły zabezpieczenia umowne.
Aneks 1 i Aneks 2 przewidują zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartych Umowy 1 i Umowy 2, w szczególności przez ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 124.435.000,00 zł ustanowiona na przysługującym Kokoszki Prefabrykacja prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00249865/1 oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 124.435.000,00 zł na mieniu ruchomym stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Budowlanych 54A, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej, i które będą zlokalizowane w Gdańsku przy ul. Budowlanych 54A,
3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 124.435.000,00 zł na stanowiącym własność Pekabex Bet zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Budowlanych 54A.

Ponadto Aneks 1 przewiduje w szczególności ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1. złożenie przez Pekabex Bet notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., na podstawie którego Pekabex Bet w szczególności podda się egzekucji do kwoty 102.000.000,00 zł, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 6 marca 2029 r.,
2. złożenie przez Pekabex Bet nowego weksla własnego in blanco wraz z nową deklaracją wekslową Pekabex Bet jako wystawcy weksla oraz nową deklaracją Emitenta jako poręczyciela wekslowego zastępujących poprzednie.

Pozostałe warunki Aneksu 1 i Aneksu 2 nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Informacja została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż aneks zwiększa wartość wspomnianych wyżej linii kredytowej i zabezpieczeń w stosunku do wartości pierwotnych o więcej niż połowę, a nadto w związku z faktem, że istotne zwiększenie linii kredytowej może mieć pozytywny wpływ na sytuację majątkową Pekabex Bet i co za tym idzie całej Grupy Pekabex.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-28 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2019-10-28 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki